Ogłoszenie nr 540242501-N-2019 z dnia 12-11-2019 r.
Jarocin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 616521-N-2019
Data: 30/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
"Zakład Usług Komunalnych" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie, Krajowy numer identyfikacyjny 25158094500000, ul. ul. Kasztanowa  18, 63-200  Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 747 36 80, e-mail zukjarocin@vp.pl, faks 62 747 90 33.
Adres strony internetowej (url): http://www.zuk-jarocin.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) wykonawcy: Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie, przebudowie, modernizacji linii kablowej oświetlenia ulicznego/drogowego (zewnętrznego), wykonanej w technologii LED o wartości minimum 90.000,00 zł brutto. b) osób: Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że zapewni, wśród osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: - co najmniej 1 osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy - kierownik robót, który posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac wymagane przepisami ustawy Prawo budowane tj. uprawnienia o specjalności elektrycznej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co najmniej 1 osobę posiadającą kwalifikacje grupy E do 1 kV, - co najmniej 1 osobę posiadającą kwalifikacje grupy D do 1 kV. Zamawiający określając wymogi dla w/w osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć wymienione funkcje. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) wykonawcy: Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie, przebudowie, modernizacji linii kablowej oświetlenia ulicznego/drogowego (zewnętrznego), wykonanej w technologii LED o wartości minimum 90.000,00 zł brutto. b) osób: Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że zapewni, wśród osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: - co najmniej 1 osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy - kierownik robót, który posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac wymagane przepisami ustawy Prawo budowane tj. uprawnienia o specjalności elektrycznej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co najmniej 1 osobę posiadającą kwalifikacje grupy E do 1 kV, - co najmniej 1 osobę posiadającą kwalifikacje grupy D do 1 kV, - co najmniej 2 osób posiadających uprawnienia do pracy pod napięciem w technologii PPN do 1kV Zamawiający określając wymogi dla w/w osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć wymienione funkcje. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-13, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-22, godzina: 13:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W punkcie III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: lit. b) dodaje się tiret nr 4 :"- co najmniej 2 osób posiadających uprawnienia do pracy pod napięciem w technologii PPN do 1kV". Powyższe zapisy zostały również ujęte w niniejszym ogłoszeniu w sekcji II:zmiany w ogłoszeniu - Zmiana nr 1 w sekcji III.1.3).

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych