Ogłoszenie nr 540435631-N-2021 z dnia 14.09.2021 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zmianie umowy
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 560435545-N-2021
Data: 14/09/2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Jezuicka  1, 85-102  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-52 32 88 157, 5858453, e-mail przetargi@um.bydgoszcz.pl, faks (052) 58 58 273, 5858833.
Adres strony internetowej (url): www.bydgoszcz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NAZWA: nie dotyczy IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 15/10/2020 IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW: Demiurg Project Spółka Akcyjna, ul. Górnicza 2/143, 60-107, Poznań, kraj/woj. wielkopolskie IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 324113.00 PLN. IV.4) INFORMACJE DODATKOWE -

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych