Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500297733-N-2018 z dnia 12-12-2018 r.
Elbląg:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 654863-N-2018
Data: 29/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 000289710, ul. Saperów  14 E, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48(55)2336319, e-mail m.mordusewicz@medyk-elblag.pl, faks +48(55)2336319.
Adres strony internetowej (url): www.medyk-elblag.pl
Adres profilu nabywcy: www.medyk-elblag.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia³(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia: “Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” Przedmiot główny: CPV:45260000-7 Nazewnictwo wg CPV: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegajcych między innymi na: wymianie pokrycia dachu wraz z dociepleniem i pracami remontowymi, wymianie stolarki okiennej i drzwi zew., docieplenie stropodachu, demontaż i montaz instalcji c.o., montaz 5 pomp powietrznych. 2. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa: a) przedmiar robót stanowiący, ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, b) Projekt budowlano-wykonawczy,ZAŁACZNIK nr 6 do SIWZ c) SPECYFIKACJA wykonania i odbioru robót, ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. 3. Zakres zamówienia. Przewidywany zakres zamówienia obejmuje wykonanie: • Wymianę stolarki okiennej na PCV zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym – 280,31 m2 , nawiewniki higrosterowane, na parterze antywłamaniowa • Wymiana stolarki okiennej połaciowej -8,914 m2 • Wymianę drzwi zewnetrznych na drewniane – 6,978 m2 • Wymianę parapetów wewnętrznych na parapety z PCV białe zgodnie z projektem – 147 szt. • Montaż nowych parapetów z blachy stalowej ocynkowanej -4,02 m2 • Regulacja otworów okiennych i drzwiowych. • Docieplenie połaci dachu wełną mineralna 12+12 cm, montaż stalowego rusztu pod okładziny poddasza, montaż pierwszej warstwy wełny skalnej r. 12cm; wypełnienie wełną skalną zamocowanych profili rusztu stalowego; montaż drugiej warstwy wełny skalnej gr. 12cm, montaż folii paroizolacyjnej, montaż płyt g-k na stelażu aluminiowych. -990,222 m2 • Wykonanie ścianek kolankowych z płyt g-k na stelażu aluminiowym, odmalowanie docieplanych i remontowanych powierzchni pomieszczeń -990,222 m2 • Demontaż pokrycia dachu, łacenia , obróbek blacharskich i rynien, demontaż akcesoriów połaci dachu: instalacji odgromowej, ław kominiarskich, rur wywiewnych, płotków przeciwśniegowych, okien połaciowych itp.-990,222 m2 • Oczyszczenie z pleśni i odgrzybienie konstrukcji więźby dachowej; osuszenie konstrukcji drewnianej, zabezpieczenie konstrukcji drewnianej więźby dachowej ogniochronem -987,345 m2 • Naprawa uszkodzeń czapek kominowych, umocowanie siatki tynkarskiej w zaprawie klejowej na kominach; wykonanie tynku mineralnego na kominach; naprawa czapek kominowych; montaż nasad kominowych; • Ułożenie membrany dachowej paroprzepuszczalnej na krokwiach dachu i lukarnach-990,222 m2 • Wykonanie pokrycia za pomocą płyty OSB-3 wodoodpornej gr. 12mm, ułożenie kontrłat i łat na połaci dachu i lukarnach-990,222 m2 • Ocieplenie ścian lukarn za pomocą styropianu gr. 12cm, umocowanie siatki tynkarskiej w zaprawie klejowej na ścianach lukarn, wykonanie tynku na ścianach lukarn; -869,229m2 • Ułożenie pokrycia dachu z dachówki karpiówki w koronkę; montaż akcesoriów połaci dachu: rury wywiewne, instalacji odgromowej, ław kominiarskich, płotków przeciwśniegowych, montaż obróbek blacharskich; -990,222 m2 • docieplenie stropodachu styropianem laminowanym 20 cm -39,942 m2 • ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej-39,942 m2 • montaż rozdzielnic elektrycznych wraz z osprzętem- 6 szt. • montaż instalacji elektrycznej a w niej oprzewodowania instalacji oświetlenia podstawowego, • montaż opraw-370szt • montaż opraw awaryjnych -64 szt. • montaż opraw ewakuacyjnych -15 szt. • montaż instalacji odgromowej- 260 m zwody pionowe i 9 szt. zwody poziome • pomiary rezystencji • demontaż i montaż instalacji centralnego ogrzewania z montażem – 150 szt. grzejników konwektorowych • układ pomp ciepła: 5 pomp powietrznych, 2-sprężarkowych wraz z podłączeniem zgodnie z projektem
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia³(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia: “Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” Przedmiot główny: CPV:45260000-7 Nazewnictwo wg CPV: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegajcych między innymi na: wymianie pokrycia dachu wraz z dociepleniem i pracami remontowymi, wymianie stolarki okiennej i drzwi zew., docieplenie stropodachu, demontaż i montaz instalcji c.o., montaz 5 pomp powietrznych. 2. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa: a) przedmiar robót stanowiący, ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, b) Projekt budowlano-wykonawczy,ZAŁACZNIK nr 6 do SIWZ c) SPECYFIKACJA wykonania i odbioru robót, ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. 3. Zakres zamówienia. Przewidywany zakres zamówienia obejmuje wykonanie: • Wymianę stolarki okiennej na PCV zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym – 280,31 m2 , nawiewniki higrosterowane, na parterze antywłamaniowa • Wymiana stolarki okiennej połaciowej -8,914 m2 • Wymianę drzwi zewnetrznych na drewniane – 6,978 m2 • Wymianę parapetów wewnętrznych na parapety z PCV białe zgodnie z projektem – 147 szt. • Montaż nowych parapetów z blachy stalowej ocynkowanej -4,02 m2 • Regulacja otworów okiennych i drzwiowych. • Docieplenie połaci dachu wełną mineralna 12+12 cm, montaż stalowego rusztu pod okładziny poddasza, montaż pierwszej warstwy wełny skalnej r. 12cm; wypełnienie wełną skalną zamocowanych profili rusztu stalowego; montaż drugiej warstwy wełny skalnej gr. 12cm, montaż folii paroizolacyjnej, montaż płyt g-k na stelażu aluminiowych. -990,222 m2 • Wykonanie ścianek kolankowych z płyt g-k na stelażu aluminiowym, odmalowanie docieplanych i remontowanych powierzchni pomieszczeń -990,222 m2 • Demontaż pokrycia dachu, łacenia , obróbek blacharskich i rynien, demontaż akcesoriów połaci dachu: instalacji odgromowej, ław kominiarskich, rur wywiewnych, płotków przeciwśniegowych, okien połaciowych itp.-990,222 m2 • Oczyszczenie z pleśni i odgrzybienie konstrukcji więźby dachowej; osuszenie konstrukcji drewnianej, zabezpieczenie konstrukcji drewnianej więźby dachowej ogniochronem -987,345 m2 • Naprawa uszkodzeń czapek kominowych, umocowanie siatki tynkarskiej w zaprawie klejowej na kominach; wykonanie tynku mineralnego na kominach; naprawa czapek kominowych; montaż nasad kominowych; • Ułożenie membrany dachowej paroprzepuszczalnej na krokwiach dachu i lukarnach-990,222 m2 • Wykonanie pokrycia za pomocą płyty OSB-3 wodoodpornej gr. 12mm, ułożenie kontrłat i łat na połaci dachu i lukarnach-990,222 m2 • Ocieplenie ścian lukarn za pomocą styropianu gr. 12cm, umocowanie siatki tynkarskiej w zaprawie klejowej na ścianach lukarn, wykonanie tynku na ścianach lukarn; -14 m2 • Ułożenie pokrycia dachu z dachówki karpiówki w koronkę; montaż akcesoriów połaci dachu: rury wywiewne, instalacji odgromowej, ław kominiarskich, płotków przeciwśniegowych, montaż obróbek blacharskich; -990,222 m2 • docieplenie stropodachu styropianem laminowanym 20 cm -39,942 m2 • ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej-39,942 m2 • montaż rozdzielnic elektrycznych wraz z osprzętem- 6 szt. • montaż instalacji elektrycznej a w niej oprzewodowania instalacji oświetlenia podstawowego, • montaż opraw-370szt • montaż opraw awaryjnych -64 szt. • montaż opraw ewakuacyjnych -15 szt. • montaż instalacji odgromowej- 260 m zwody pionowe i 9 szt. zwody poziome • pomiary rezystencji • demontaż i montaż instalacji centralnego ogrzewania z montażem – 150 szt. grzejników konwektorowych • układ pomp ciepła: 5 pomp powietrznych, 2-sprężarkowych wraz z podłączeniem zgodnie z projektem

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: ) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 17/12/2018 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): tak 0 nieX Wskazać powody: ______________________________________________________________________ Język lub języki, w jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:polski
W ogłoszeniu powinno być: ) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 18/12/2018 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): tak 0 nieX Wskazać powody: ______________________________________________________________________ Język lub języki, w jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:polski

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych