Ogłoszenie nr 500178846-N-2018 z dnia 30-07-2018 r.
Bieliny:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595944-N-2018
Data: 27/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, Krajowy numer identyfikacyjny 29087713200000, ul. ul. Partyzantów  17, 26004   Bieliny, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 302 50 94 w. 209, e-mail zggs@zggs.com.pl, faks 41 302 61 07.
Adres strony internetowej (url): www.zggs.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 2.2.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający przewiduje dwie podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tj. z pkt 1 i 8

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych