Ogłoszenie nr 500254153-N-2018 z dnia 23.10.2018 r.
Pokój:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 638244-N-2018
Data: 18/10/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju, Krajowy numer identyfikacyjny 531622816, ul. Wojska Polskiego   26, 46-034  Pokój, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 469 30 85, e-mail ug@gminapokoj.pl, faks 77 469 30 97.
Adres strony internetowej (url): bip.gminapokoj.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu przebudowy związanej z wykonaniem prac takich jak ( roboty instalacyjne, wodne, kanalizacyjne, prace wykończeniowe, roboty rozbiórkowe) na powierzchni co najmniej 50 m2 i wartości robót branży drogowej nie mniejszej niż 200 000,00zł (z podatkiem VAT)
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu przebudowy związanej z wykonaniem prac takich jak ( roboty instalacyjne, wodne, kanalizacyjne, prace wykończeniowe, roboty rozbiórkowe) na powierzchni co najmniej 50 m2 i wartości nie mniejszej niż 200 000,00zł (z podatkiem VAT)

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych