Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500247099-N-2018 z dnia 15-10-2018 r.
Leżajsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 634158-N-2018
Data: 10/10/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, Krajowy numer identyfikacyjny 30665000000, ul. ul. Leśna  22, 37300   Leżajsk, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 240 47 23, e-mail zamowienia@spzoz-lezajsk.pl, faks 17 240 47 23.
Adres strony internetowej (url): http://www.spzoz-lezajsk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-18, godzina: 08:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-22, godzina: 08:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych