Ogłoszenie nr 540176949-N-2019 z dnia 23.08.2019 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 574494-N-2019
Data: 09/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasta Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81-382  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://gdynia.pl/bip
Adres profilu nabywcy: https://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.3)
W ogłoszeniu jest: Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie podzielone jest na części: Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni, przy ul. Kalksztajnów 3 oraz ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”. 1.1. CZĘŚĆ I - Usługa dla budynku przy ul. Kalksztajnów 3 będzie polegać na pełnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia ścian cokołowych i fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, docieplenia stropu piwnic metodą natryskową za pomocą wełny mineralnej, docieplenia stropodachu za pomocą styropianu laminowanego papą, wymiany parapetów, wymiany rur spustowych, wymiany orynnowania, wymiany okien w mieszkaniach i w części wspólnej budynku oraz wymianę drzwi zewnętrznych, rozbiórki istniejących indywidualnych pieców na opał stały oraz demontażu instalacji grzewczych wraz z robotami towarzyszącymi oraz budowę węzła cieplnego na bazie wymienników płytowych z automatyką pogodową, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o., montaż grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi, zaworów podpionowych, izolacja przewodów c.o., regulacja instalacji, oraz instalacji c.w.u. z obiegiem cyrkulacyjnym.Przyłącze cieplne do budynku na potrzeby ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonane zostanie przez dostawcę ciepła tj. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni w ramach odrębnego zamówienia. 1.2.CZĘŚĆ II - Usługa dla budynku przy ul. Kalksztajnów 11 będzie polegać na pełnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie: : docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia ścian cokołowych i fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, docieplenia podłogi nieogrzewanego poddasza, docieplenie dachu nad częścią mieszkalną, przełożenie i uzupełnienie dachówek w niezbędnym zakresie wynikającym z docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropu piwnic pod mieszkaniami metodą natryskową, wymiany rur spustowych, wymiany orynnowania, wymiany okien w mieszkaniach i w części wspólnej budynku, wymiany drzwi zewnętrznych, rozbiórki istniejących indywidualnych pieców na opał stały oraz demontażu instalacji grzewczych wraz z robotami towarzyszącymi, wymiany instalacji centralnego ogrzewania i wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wykonania pompy ciepła na zewnątrz budynku, zbiornika wody i zbiornika buforowego w pomieszczeniu kotłowni oraz robót budowlanych towarzyszących. 1.3 Usłudze nadzoru inwestorskiego podlegać będzie zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowanego przez wybranych WYKONAWCÓW, wyłonionych w wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, obejmujących wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Kalksztajnów 3 oraz ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”. Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie umów, które Zamawiający zawarł/zawrze z WYKONAWCĄ/CAMI w wyniku ww. postępowania. 1.4 Roboty budowlane polegają na m.in. dociepleniu ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych budynku, dociepleniu ścian zewnętrznych nieogrzewanych piwnic, dociepleniu stropu piwnic pod mieszkaniami metodą natryskową za pomocą wełny mineralnej, dociepleniu stropodachu, dociepleniu podłogi nieogrzewanego poddasza, wymianie stolarki okiennej w mieszkaniach i części wspólnej oraz wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymianie rur spustowych oraz orynnowania, budowie węzła cieplnego na bazie wymienników płytowych z automatyką pogodową, wykonaniu wewnętrznej instalacji c.o., montażu grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi, zaworów podpionowych i podzielników kosztów ogrzewania, izolacji przewodów c.o., regulacji instalacji, montażu pompy ciepła, montażu bloku c.w.u w węźle cieplnym oraz centralnej instalacji c.w.u. z obiegiem cyrkulacyjnym. Szczegółowy zakres prac został opisany w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej i audytach energetycznych. Wykonanie robót budowlanych odbywać się będzie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie oraz prawie powszechnie obowiązującym. WYKONAWCA udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 1.5 Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera: 1.5.1 Opis przedmiotu zamówienia Nadzoru (OPZ NADZORU), stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in. 1.5.1.1 Opis przedmiotu zamówienia budowlany (OPZ BUDOWLANY) dla poszczególnych budynków wraz z załącznikami: a) Audyty energetyczne, b)Dokumentacja projektowa, c)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 1.5.1.2 wzór Umowy z WYKONAWCĄ dla poszczególnych budynków 1.5.2 wzór Umowy NADZORU stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ. 1.6 Zamówienie zostało podzielone na dwie części opisane w Rozdziale 5 SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na więcej niż jedną część zamówienia. 1.7 Szczegółowy zakres obowiązków NADZORU jest określony we wzorze umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ) i OPZ NADZORU (Załącznik nr 1 do SIWZ). Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy wynikające ze specyfiki usługi. 1.8 Przedmiot zamówienia należy wykonać przy uwzględnieniu danych technicznych obiektów oraz opisu zawartego w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wraz ze wszystkimi postanowieniami umowy, postanowieniami SIWZ. 1.9 4.9 Wskazane jest, aby NADZÓR uzyskał informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie NADZÓR.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni, przy ul. Kalksztajnów 3 oraz ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”. 1.1. CZĘŚĆ I - Usługa dla budynku przy ul. Kalksztajnów 3 będzie polegać na pełnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia ścian cokołowych i fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, docieplenia stropu piwnic metodą natryskową za pomocą wełny mineralnej, docieplenia stropodachu za pomocą styropianu laminowanego papą, wymiany parapetów, wymiany rur spustowych, wymiany orynnowania, wymiany okien w mieszkaniach i w części wspólnej budynku oraz wymianę drzwi zewnętrznych, rozbiórki istniejących indywidualnych pieców na opał stały oraz demontażu instalacji grzewczych wraz z robotami towarzyszącymi oraz budowę węzła cieplnego na bazie wymienników płytowych z automatyką pogodową, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o., montaż grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi, zaworów podpionowych, izolacja przewodów c.o., regulacja instalacji, oraz instalacji c.w.u. z obiegiem cyrkulacyjnym.Przyłącze cieplne do budynku na potrzeby ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonane zostanie przez dostawcę ciepła tj. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni w ramach odrębnego zamówienia. 1.2 Usłudze nadzoru inwestorskiego podlegać będzie zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowanego przez wybranych WYKONAWCÓW, wyłonionych w wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, obejmujących wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Kalksztajnów 3 oraz ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”. Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie umów, które Zamawiający zawarł/zawrze z WYKONAWCĄ/CAMI w wyniku ww. postępowania. 1.3 Roboty budowlane polegają na m.in. dociepleniu ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych budynku, dociepleniu ścian zewnętrznych nieogrzewanych piwnic, dociepleniu stropu piwnic pod mieszkaniami metodą natryskową za pomocą wełny mineralnej, dociepleniu stropodachu, dociepleniu podłogi nieogrzewanego poddasza, wymianie stolarki okiennej w mieszkaniach i części wspólnej oraz wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymianie rur spustowych oraz orynnowania, budowie węzła cieplnego na bazie wymienników płytowych z automatyką pogodową, wykonaniu wewnętrznej instalacji c.o., montażu grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi, zaworów podpionowych i podzielników kosztów ogrzewania, izolacji przewodów c.o., regulacji instalacji, montażu pompy ciepła, montażu bloku c.w.u w węźle cieplnym oraz centralnej instalacji c.w.u. z obiegiem cyrkulacyjnym. Szczegółowy zakres prac został opisany w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej i audytach energetycznych. Wykonanie robót budowlanych odbywać się będzie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie oraz prawie powszechnie obowiązującym. WYKONAWCA udzielił na wykonaną robotę budowlaną 60 miesięczną gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 1.4 Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera: 1.4.1 Opis przedmiotu zamówienia Nadzoru (OPZ NADZORU), stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in. 1.4.1.1 Opis przedmiotu zamówienia budowlany (OPZ BUDOWLANY) dla poszczególnych budynków wraz z załącznikami: a) Audyty energetyczne, b)Dokumentacja projektowa, c)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 1.4.1.2 wzór Umowy z WYKONAWCĄ dla poszczególnych budynków 1.4.2 wzór Umowy NADZORU stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ. 1.5 Szczegółowy zakres obowiązków NADZORU jest określony we wzorze umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ) i OPZ NADZORU (Załącznik nr 1 do SIWZ). Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy wynikające ze specyfiki usługi. 1.6 Przedmiot zamówienia należy wykonać przy uwzględnieniu danych technicznych obiektów oraz opisu zawartego w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wraz ze wszystkimi postanowieniami umowy, postanowieniami SIWZ. 1.7 Wskazane jest, aby NADZÓR uzyskał informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie NADZÓR.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.2)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli NADZÓR wykaże, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i finansową tj. 1. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I zamówienia, NADZÓR powinien wykazać, że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 7 000 PLN, 2. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać, że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 9 000 PLN. 3. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać, że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 16 000 PLN. 4. W przypadku, gdy NADZÓR złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części, o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza kwota niż wymagana zgodnie z pkt III.1.2) ppkt 3, Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałych częściach NADZÓR zostanie wykluczony.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli NADZÓR wykaże, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i finansową tj. 1. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I zamówienia, NADZÓR powinien wykazać, że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 7 000 PLN.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli NADZÓR wykaże, że dysponuje odpowiednią minimalną zdolność techniczną lub zawodową, tj.: 1. posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę pełnienia nadzoru nad realizacją roboty budowlanej dotyczącej budynku zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 1.1. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że wykonał co najmniej jedną usługę nadzoru obejmujące budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 450 m3. 1.2. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać, że wykonał co najmniej jedną usługę nadzoru obejmujące budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 450 m3. 1.3. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że wykonał co najmniej dwie usługi nadzoru obejmujące budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 450 m3. 1.4. W przypadku, gdy NADZÓR złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części, o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza liczba usług niż wymagana zgodnie z pkt III.1.3) ppkt 1.3 Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałej części NADZÓR zostanie wykluczony. 2. dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, wpisanymi na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: 2.1 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na: CZĘŚĆ I zamówienia lub CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że dysponuje osobami, które skieruje do wykonania zamówienia, tj.: a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej dla przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 450 m3, zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, b) co najmniej 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku kubaturze nie mniejszej niż 450 m3, zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach. 2.2 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że skieruje do realizacji zamówienia: a) co najmniej 2 osoby spełniającą warunek określony w pkt III.1.3) ppkt 2.1 lit a); b) co najmniej 1 osobę spełniającą warunek określony w pkt III.1.3) ppkt 2.1. lit b); Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności oraz części zamówienia, a także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach. 2.4. W przypadku, gdy NADZÓR złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza liczba osób o odpowiednich kwalifikacjach niż wymagana zgodnie z pkt III.1.3) ppkt 2.2., Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałej części NADZÓR zostanie wykluczony. 2.5. Uprawnienia o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 2002 t.j. z późn. zm) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019 poz. 831 t.j.). Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów jak również zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 t.j.) z późń. zm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz.U. z 2018 poz. 2272 j.t. z późn. zm.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które zachowują ważność i spełniają warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli NADZÓR wykaże, że dysponuje odpowiednią minimalną zdolność techniczną lub zawodową, tj.: 1. posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę pełnienia nadzoru nad realizacją roboty budowlanej dotyczącej budynku zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 1.1. w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że wykonał co najmniej jedną usługę nadzoru obejmujące budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 450 m3. 2.dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, wpisanymi na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: 2.1 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na: CZĘŚĆ I zamówienia, NADZÓR powinien wykazać że dysponuje osobami, które skieruje do wykonania zamówienia, tj.: a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej dla przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 450 m3, zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, b) co najmniej 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku kubaturze nie mniejszej niż 450 m3, zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach. 2.2. Uprawnienia o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 2002 t.j. z późn. zm) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019 poz. 831 t.j.). Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów jak również zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 t.j.) z późń. zm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz.U. z 2018 poz. 2272 j.t. z późn. zm.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które zachowują ważność i spełniają warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5.1)
W ogłoszeniu jest: 1.wykaz usług odpowiadających warunkowi określonemu w pkt III 1.3) ppkt.1 , wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, kategorii, kubatury, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; 2. wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w pkt III 1.3) ppkt.2, skierowanych przez NADZÓR do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za nadzór nad wykonywanymi przez wykonawcę robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ; 3.dokument potwierdzający, że NADZÓR jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego ZGODNIE z pkt III.1.2) ppkt 1,2,3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku
W ogłoszeniu powinno być: 1.wykaz usług odpowiadających warunkowi określonemu w pkt III 1.3) ppkt.1 , wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, kategorii, kubatury, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; 2. wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w pkt III 1.3) ppkt.2, skierowanych przez NADZÓR do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za nadzór nad wykonywanymi przez wykonawcę robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ; 3.dokument potwierdzający, że NADZÓR jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego ZGODNIE z pkt III.1.2) ppkt 1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający żąda od NADZORU wniesienia wadium w wysokości: 1.1 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I zamówienia w wysokości 200,00 PLN (słownie: dwieście 00/100 zł); 1.2 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ II zamówienia w wysokości 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt 00/100 zł); 1.3 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia w wysokości 450,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt 00/100 zł); 2 Jeżeli wadium nie zabezpieczy wszystkich części, na które Wykonawca NADZORU składał ofertę, to Zamawiający uzna, że wadium zostało złożone o mniejszej wartości niż wymagane tj. kwota wpłaty jest mniejsza niż kwota wymagana zgodnie z pkt IV.1.2) ppkt 1.3, Zamawiający uzna wniesienie wadium w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą tj. w kolejności od 1 do 2. 3. Wykonawcy NADZORU zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego Konto bankowe: 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu MBI.271.26.2019 – NADZÓR - Kompleksowa termomodernizacja 2 budynków komunalnych przy ul. Kalksztajnów 3 lub ul. Kalksztajnów 11 lub ul. Kalksztajnów 3 i ul. Kalksztajnów 11 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2019 poz. 310 z późń. zm.). 4. Za wniesione wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 26.08.2019 r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być w formie i treści umożliwiającej jego wyegzekwowanie przez Zamawiającego. 8. W przypadku wnoszenia przez NADZÓR wadium w formie określonej w pkt. IV.1.2) ppkt 3 lit. b) do lit.e ) zobowiązany jest on złożyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji do Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. Nr 130, przed terminem składania ofert. 9. Wadium musi obejmować okres związania ofertą 10. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający żąda od NADZORU wniesienia wadium w wysokości: 1.1 w przypadku złożenia przez NADZÓR oferty na CZĘŚĆ I zamówienia w wysokości 200,00 PLN (słownie: dwieście 00/100 zł); 2. Wykonawcy NADZORU zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego Konto bankowe: 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu MBI.271.26.2019 – NADZÓR - Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kalksztajnów 3 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2019 poz. 310 z późń. zm.). 3. Za wniesione wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 03.09.2019 r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być w formie i treści umożliwiającej jego wyegzekwowanie przez Zamawiającego. 7. W przypadku wnoszenia przez NADZÓR wadium w formie określonej w pkt. IV.1.2) ppkt 2 lit. b) do lit.e) zobowiązany jest on złożyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji do Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. Nr 130, przed terminem składania ofert. 8. Wadium musi obejmować okres związania ofertą 9. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-26, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-03, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I
Punkt: Część nr: 2
W ogłoszeniu jest: Część nr: 2 Nazwa: Budynek komunalny mieszkalny przy ul. Kalksztajnów 11 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 2 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni, przy ul. Kalksztajnów 3 oraz ul. Kalksztajnów 11 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”. 1.1 Zakres robót budowlanych dla Części II dla budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kalksztajnów 11 obejmuje wykonanie robót w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenie ścian cokołowych i fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, docieplenia podłogi nieogrzewanego poddasza, docieplenie dachu nad częścią miaszkalną, przełożenie i uzupełnienie dachówek w niezbędnym zakresie wynikającym z docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropu piwnic pod mieszkaniami metodą natryskową, wymiany rur spustowych, wymiany orynnowania, wymiany okien w mieszkaniach i w części wspólnej budynku, wymiany drzwi zewnętrznych, rozbiórki istniejących indywidualnych pieców na opał stały oraz demontażu instalacji grzewczych wraz z robotami towarzyszącymi, wymiany instalacji centralnego ogrzewania i wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wykonania pompy ciepła na zewnątrz budynku, zbiornika wody i zbiornika buforowego w pomieszczeniu kotłowni oraz robót budowlanych towarzyszących. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2019-12-20 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:Wstępnie określa się termin pełnienia NADZORU nad realizacją robót budowlanych łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru do dnia 20.12.2019r. jednakże nie wcześniej niż do dnia rozliczenia końcowego zadań z WYKONAWCĄ robót, a w okresie gwarancji i rękojmi – zgodnie z okresem udzielonej gwarancji przez WYKONAWCĘ oraz Kodeksem Cywilnym.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający unieważnił CZĘŚĆ II zamówienia

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych