Ogłoszenie nr 540435650-N-2021 z dnia 15.09.2021 r.
Cieszyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510427574-N-2021
Data: 08/04/2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, Krajowy numer identyfikacyjny 00031334800000, ul. Bielska  4, 43-400  Cieszyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 854 92 00, e-mail zampubl@szpitalslaski.pl, faks 33 852 12 24.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalslaski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
W ogłoszeniu powinno być: NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Cedical Sp. z o.o. ul. Celulozy 107G/1; 04-986 Warszawa

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych