Ogłoszenie nr 540204077-N-2020 z dnia 17.10.2020 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 592854-N-2020
Data: 02/10/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 81164048200000, ul. Mieszka I  33, 71-011  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 888 42 31, e-mail b_sochanowski@999.szczecin.pl, faks 91 888 42 33.
Adres strony internetowej (url): http://www.999szczecin.4bip.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Maksymalną liczbę punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najkrótszym terminem realizacji. UWAGA: W przypadku zaoferowania terminu wykonania krótszego niż 7 dni, do oceny kryterium będzie brany termin 7 dniowy. Maksymalny termin realizacji wynosi 14 dni. Zaoferowanie dłuższego terminu realizacji, lub brak informacji w zakresie terminu realizacji w ofercie spowoduje odrzucenie oferty. Termin musi być podany w dniach kalendarzowych
W ogłoszeniu powinno być: Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Maksymalną liczbę punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najkrótszym terminem realizacji. UWAGA: W przypadku zaoferowania terminu wykonania krótszego niż 7 dni, do oceny kryterium będzie brany termin 7 dniowy. Maksymalny termin realizacji wynosi 14 dni. Zaoferowanie dłuższego terminu realizacji, lub brak informacji w zakresie terminu realizacji w ofercie spowoduje odrzucenie oferty. Termin musi być podany w dniach kalendarzowych. Termin realizacji kontraktu liczony będzie od uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-19, godzina: 10:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-21, godzina: 10:30,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych