Ogłoszenie nr 540063608-N-2020 z dnia 13-04-2020 r.
Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o konkursie
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 520055245-N-2020
Data: 27/03/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 27343728300000, ul. ul. Krasińskiego  14, 40-019  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2536713, 2537785, e-mail sekretariat@tbs.katowice.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL): www.sarp.katowice.pl Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób: Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz wymagane Regulaminem Konkursu załączniki i pozostałe dokumenty lub ich kopie Uczestnicy Konkursu składają na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu wyznaczonego Terminarzem Konkursu w siedzibie Organizatora Konkursu pod adres: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Katowice ul. Dyrekcyjna 9 40-013 Katowice
W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL): www.sarp.katowice.pl Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać: X elektronicznie pod adres: Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz wymagane Regulaminem Konkursu załączniki i pozostałe dokumenty lub ich kopie Uczestnicy Konkursu składają w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sarpkonkursparking@gmail.com Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób: Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz wymagane Regulaminem Konkursu załączniki i pozostałe dokumenty lub ich kopie Uczestnicy Konkursu składają na piśmie przed upływem terminu wyznaczonego Terminarzem Konkursu w siedzibie Organizatora Konkursu Pod adres: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Katowice ul. Dyrekcyjna 9 40-013 Katowice

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych