Ogłoszenie nr 540222927-N-2020 z dnia 09.11.2020 r.
Świlcza:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 607521-N-2020
Data: 06/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Świlcza, Krajowy numer identyfikacyjny 69058214000000, ul. Świlcza  168, 36-072  Świlcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8670100, 8670133, e-mail przetargi@swilcza.com.pl, faks 178 670 157.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.swilcza.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Świlcza Etap I. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań. Zadanie 1: Budowa i przebudowa obiektów małej architektury w miejscowości Bratkowice dz. nr ewid. 6829 w zakresie wykonania: 1) roboty przygotowawcze i wykończeniowe: a) roboty ziemne, b) przestawienie istniejącego ogrodzenia; 2) dostawa i montaż nowych urządzeń: a) wykonanie stref bezpieczeństwa, b) montaż urządzeń: - poz. 5 – zestaw „Zestaw zabawowy 4 wieże” – 1 kpl, - poz. 8 – zestaw „Hu stawka Bocianie gniazdo” – 1 kpl, - poz. 12 – Tablica informacyjna – 1 kpl; Treść, która zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej, wielkość oraz montaż zostanie uzgodniona po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Zadanie 2: Plac zabaw dla dzieci przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bratkowicach dz. nr ewid. 4776/4 w zakresie: 1) wykonanie nawierzchni, 2) montaż wyposażenia: a) montaż zestawu zabawowego „Mały Komandos” – 1 kpl, b) ustawienie na fundamencie ławek o wym. 170x40 cm z desek drewnianych – 2 elementy, c) montaż koszy na śmieci – 1 element, d) montaż tablicy informacyjnej – 1 kpl; Treść, która zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej, wielkość oraz montaż zostanie uzgodniona po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Zadanie 3: Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrowli dz. nr ewid. 2705 w zakresie: 1) wykonanie nawierzchni, 2) montaż wyposażenia: a) demontaż istniejącej huśtawki, pojedynczej z siedziskiem płaskim – 1 element, b) montaż huśtawki, pojedynczej z siedziskiem płaskim – 2 elementy, c) demontaż karuzeli tarczowej istniejącej do przeniesienia w nowe miejsce - 1 szt., d) montaż karuzeli tarczowej – 1 szt., e) montaż zestawu zabawowego „Dejzi i Hyzio” – 1 kpl., e) ustawienie na fundamencie ławek o wym. 170x40 cm z desek drewnianych – 8 elementów, f) montaż koszy na śmieci – 4 elementy; Zadanie 4: Doposażenie siłowni na świeżym powietrzu w Rudnej Wielkiej nr ewid. 1160 w zakresie: 1) wykonanie nawierzchni, 2) montaż wyposażenia: a) montaż stołów z zintegrowanymi ławkami do gry w szachy o wym. 170x180x76 cm z blatem granitowym – 3 elementy, b) montaż betonowego stołu do gry w piłkarzyki o wym. 140x80x87 cm – 1 element, c) ustawienie na fundamencie ławek o wym. 170x40 cm z desek drewnianych – 2 elementy, d) montaż koszy na śmieci – 3 elementy; Zadanie 5: Budowa obiektów małej architektury na Kamyszynie w Świlczy dz. nr 440/1 w zakresie: 1) wykonanie stref bezpieczeństwa, 2) dostawa i montaż urządzeń: a) poz. 1 – zestaw prasa ręczna i wyciąg górny – 1 kpl, b) poz. 2 – zestaw twister + wahadło – 1 kpl, c) poz. 3 – zestaw stepper + prasa nożna – 1 kpl, d) poz. 4 – biegacz – 1 kpl, e) poz. 5 – orbitrek – 1 kpl, f) poz. 6 – betonowy stół do szachów i chińczyka – 2 kpl, g) poz. 7 – piłkarzyki betonowe –1 kpl, h) poz. 8 – ławka parkowa – 4 kpl, i) poz. 8 – kosz na śmieci – 4 kpl, j) poz. 9 – tablica informacyjna – 1 kpl; Treść, która zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej, wielkość oraz montaż zostanie uzgodniona po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Świlcza Etap I. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 zadań. Zadanie 1: Budowa i przebudowa obiektów małej architektury w miejscowości Bratkowice dz. nr ewid. 6829 w zakresie wykonania: 1) roboty przygotowawcze i wykończeniowe: a) roboty ziemne, b) przestawienie istniejącego ogrodzenia; 2) dostawa i montaż nowych urządzeń: a) wykonanie stref bezpieczeństwa, b) montaż urządzeń: - poz. 5 – zestaw „Zestaw zabawowy 4 wieże” – 1 kpl, - poz. 8 – zestaw „Hu stawka Bocianie gniazdo” – 1 kpl, - poz. 12 – Tablica informacyjna – 1 kpl; Treść, która zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej, wielkość oraz montaż zostanie uzgodniona po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Zadanie 2: Plac zabaw dla dzieci przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bratkowicach dz. nr ewid. 4776/4 w zakresie: 1) wykonanie nawierzchni, 2) montaż wyposażenia: a) montaż zestawu zabawowego „Mały Komandos” – 1 kpl, b) ustawienie na fundamencie ławek o wym. 170x40 cm z desek drewnianych – 2 elementy, c) montaż koszy na śmieci – 1 element, d) montaż tablicy informacyjnej – 1 kpl; Treść, która zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej, wielkość oraz montaż zostanie uzgodniona po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Zadanie 3: Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrowli dz. nr ewid. 2705 w zakresie: 1) wykonanie nawierzchni, 2) montaż wyposażenia: a) demontaż istniejącej huśtawki, pojedynczej z siedziskiem płaskim – 1 element, b) montaż huśtawki, pojedynczej z siedziskiem płaskim – 2 elementy, c) demontaż karuzeli tarczowej istniejącej do przeniesienia w nowe miejsce - 1 szt., d) montaż karuzeli tarczowej – 1 szt., e) montaż zestawu zabawowego „Dejzi i Hyzio” – 1 kpl., e) ustawienie na fundamencie ławek o wym. 170x40 cm z desek drewnianych – 8 elementów, f) montaż koszy na śmieci – 4 elementy; Zadanie 4: Doposażenie siłowni na świeżym powietrzu w Rudnej Wielkiej nr ewid. 1160 w zakresie: 1) wykonanie nawierzchni, 2) montaż wyposażenia: a) montaż stołów z zintegrowanymi ławkami do gry w szachy o wym. 170x180x76 cm z blatem granitowym – 3 elementy, b) montaż betonowego stołu do gry w piłkarzyki o wym. 140x80x87 cm – 1 element, c) ustawienie na fundamencie ławek o wym. 170x40 cm z desek drewnianych – 2 elementy, d) montaż koszy na śmieci – 3 elementy; Zadanie 5: Budowa obiektów małej architektury na Kamyszynie w Świlczy dz. nr 440/1 w zakresie: 1) wykonanie stref bezpieczeństwa, 2) dostawa i montaż urządzeń: a) poz. 1 – zestaw prasa ręczna i wyciąg górny – 1 kpl, b) poz. 2 – zestaw twister + wahadło – 1 kpl, c) poz. 3 – zestaw stepper + prasa nożna – 1 kpl, d) poz. 4 – biegacz – 1 kpl, e) poz. 5 – orbitrek – 1 kpl, f) poz. 6 – betonowy stół do szachów i chińczyka – 2 kpl, g) poz. 7 – piłkarzyki betonowe –1 kpl, h) poz. 8 – ławka parkowa – 4 kpl, i) poz. 8 – kosz na śmieci – 4 kpl, j) poz. 9 – tablica informacyjna – 1 kpl; Treść, która zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej, wielkość oraz montaż zostanie uzgodniona po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Zadanie 6: Budowa terenowych urządzeń sportowych – plac zabaw w Woliczce w zakresie dostawy urządzeń wraz z montażem i wykonaniem stref bezpieczeństwa zgodnie z certyfikatami urządzeń: 1) Zestaw Orbiterek + Narciarz (nr 1 planu) – 1 kpl, 2) Zestaw Twister + Wioślarz (nr 2 planu) – 1 kpl, 3) Zestaw Motyl ściskający = rozciągający (nr 3 planu) – 1 kpl, 4) Biegacz (nr 4 planu) – 1 kpl, 5) Wahadło (nr 5 planu) – 1 kpl, 6) Zestaw Ławka 2* + kosz na śmieci (nr 6 planu), 7) Dostawa tablicy informacyjnej – 1 szt. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-23, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-25, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych