Ogłoszenie nr 540002979-N-2020 z dnia 08-01-2020 r.
Zator:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 639155-N-2019
Data: 2019-12-31
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze, Krajowy numer identyfikacyjny 80192000270000, ul. Jana Pawła II  9/A, 32-640  Zator, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 33 8412128, 602 464 243, e-mail fishrzd@man.pl, faks 338 410 585.
Adres strony internetowej (url): www.rzdzator.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-13, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-16, godzina: 11:00,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II.4
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup nowej nowoczesnej koparki gąsiennicowej zgodnie z wymaganiami zapisanymi w SIWZ z uwzględnieniem nowych parametrów dotyczących: - masa całkowita min 8400 kg - szerokość maszyny min. 2200 mm - silnik wysokoprężny min.65 KM -wysokość załadunku min. 6000 mm - obrót wysięgnika w lewo min.55 stopni, w prawo min.53 stopni.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych