Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500052811-N-2018 z dnia 12-03-2018 r.
Chocianów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 526165-N-2018
Data: 02/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół, Krajowy numer identyfikacyjny 3251400000, ul. ul. Kolonialna  13, 59140   Chocianów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 185 166, e-mail chzs@poczta.onet.pl, faks 768 185 166.
Adres strony internetowej (url): www.zschocianow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-14, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-16, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych