Ogłoszenie nr 500153178-N-2018 z dnia 03.07.2018 r.
Zebrzydowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 577020-N
Data: 21/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Krajowy numer identyfikacyjny 24023691700000, ul. ul. Ks. A. Janusza  6, 43410   Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 693 654, e-mail gzwik@zebrzydowice.pl, faks 324 693 654.
Adres strony internetowej (url): www.gzwik.zebrzydowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie / w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył /: a/ co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej o długości minimum 1500 mb łącznie ze studniami oraz jedną renowację kanalizacji łącznie ze studniami o długości minimum 300 mb i utwardzeniem promieniami UV Uwaga nr 2: Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego. 3.2.2 Wykonawca musi wykazać dysponowanie / dysponuje lub będzie dysponował / osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a/ Kierownik budowy : - / 1 osoba / ma posiadać kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej , lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa / test jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm. / lub spełniająca warunki, o których mowa w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 1332 z późn. zm / tj. osoba, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniająca wymogi, o których mowa w art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2015 r o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa / „świadczenie usług transgranicznych” /
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie / w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył /: a/ co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości minimum 1500 mb łącznie ze studniami oraz jedną renowację kanalizacji łącznie ze studniami o długości minimum 300 mb i utwardzeniem promieniami UV Uwaga nr 2: Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego. 3.2.2 Wykonawca musi wykazać dysponowanie / dysponuje lub będzie dysponował / osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a/ Kierownik budowy : - / 1 osoba / ma posiadać kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej , lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa / test jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm. / lub spełniająca warunki, o których mowa w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 1332 z późn. zm / tj. osoba, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniająca wymogi, o których mowa w art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2015 r o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa / „świadczenie usług transgranicznych” /

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : 80.000,00 zł , / słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 / zabezpieczającego ofertę na 30 dni, w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj.: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości / tj. Dz. U. 2018, poz. 110 z późn. zm. / Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert – tj. termin upływa w dniu 09.07.2018 r o godz. 09:45 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 40 8470 0001 2003 0027 8496 0004 z dopiskiem: wadium – „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice” Uwaga nr 8: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu w Referacie Księgowości Zamawiającego / do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu / lub bezpośrednio do oferty. W ofercie zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami / np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów /. 2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6 lit. a niniejszego rozdziału SIWZ. 2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a/ jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenie o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b/ jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania oferty na warunkach określonych w ofercie - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : 80.000,00 zł , / słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 / zabezpieczającego ofertę na 30 dni, w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj.: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości / tj. Dz. U. 2018, poz. 110 z późn. zm. / Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert – tj. termin upływa w dniu 12.07.2018 r o godz. 11:45 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 40 8470 0001 2003 0027 8496 0004 z dopiskiem: wadium – „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice” Uwaga nr 8: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu w Referacie Księgowości Zamawiającego / do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu / lub bezpośrednio do oferty. W ofercie zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami / np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów /. 2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6 lit. a niniejszego rozdziału SIWZ. 2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a/ jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenie o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b/ jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania oferty na warunkach określonych w ofercie - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert- do dnia 11.07.2018 r do godz. 09:45
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert- do dnia 12.07.2018 r do godz. 11:45

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych