Ogłoszenie nr 500034319-N-2018 z dnia 15.02.2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 515675-N-2018
Data: 08-02-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dom Pomocy Społecznej "Leśny", Krajowy numer identyfikacyjny 29664400000, ul. ul. Tułowicka  3, 01974   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 342 017, e-mail piotr.kryszczuk@dps-lesny.waw.pl, faks 228 354 386.
Adres strony internetowej (url): www.dps-lesny.waw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 14.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Tułowickiej 3, sekretariat lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 16.02.2018 r. do godz. 09.00. 14.2 Oferty w kopertach (opakowaniach) zewnętrznych naruszonych, uszkodzonych lub nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i nie zostaną przyjęte. 14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: „Oferta na dostawy środków czystości i artykułów podobnych do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”. Nie otwierać przed 16.02.2018 r. godz. 09.15” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 14.4. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie zgodnie z treścią art. 84 ust. 2 ustawy. 14.5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „zmiana” lub „wycofanie”, a w szczególności podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Koperty oznaczone „zmiana” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty zawierające oferty pierwotne nie będą otwierane, chyba że co innego wynika z treści oferty zawierającej zmianę. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są skuteczne. 14.6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Tułowickiej 3 sala konferencyjna w dniu 16.02.2018 r. o godz. 09.15.
W ogłoszeniu powinno być: 14.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Tułowickiej 3, sekretariat lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 19.02.2018 r. do godz. 09.00. 14.2 Oferty w kopertach (opakowaniach) zewnętrznych naruszonych, uszkodzonych lub nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i nie zostaną przyjęte. 14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: „Oferta na dostawy środków czystości i artykułów podobnych do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”. Nie otwierać przed 19.02.2018 r. godz. 09.15” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 14.4. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie zgodnie z treścią art. 84 ust. 2 ustawy. 14.5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „zmiana” lub „wycofanie”, a w szczególności podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Koperty oznaczone „zmiana” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty zawierające oferty pierwotne nie będą otwierane, chyba że co innego wynika z treści oferty zawierającej zmianę. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są skuteczne. 14.6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Tułowickiej 3 sala konferencyjna w dniu 19.02.2018 r. o godz. 09.15.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych