Ogłoszenie nr 540233936-N-2020 z dnia 21.11.2020 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 608161-N-2020
Data: 09/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Wrocławska, Krajowy numer identyfikacyjny 55181193009000, ul. ul. Wybrzeże Wyspiańskiego  27, 50-370  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 202 182,32, e-mail bzp@pwr.edu.pl, faks 713 202 143.
Adres strony internetowej (url): https://przetargi.pwr.edu.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-25, godzina: 10:00. Zmiana dotyczy zapisów zawartych w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 540227680-N-2020 z dnia 16-11-2020 r.
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-27, godzina: 10:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest: II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. do 5% wartości zamówienia podstawowego (wartości szacunkowej) na zasadach określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ, w szczególności polegających na: -rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; -w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji; -objecie ochroną ubezpieczeniową nowego mienia uczelni bez możliwości zmiany taryf
W ogłoszeniu powinno być: II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak - Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp do 5% wartości zamówienia podstawowego (wartości szacunkowej) na zasadach określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ, w szczególności polegających na: - rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy, w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji; - objecie ochroną ubezpieczeniową nowego mienia uczelni bez możliwości zmiany taryf

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych