Gość
Zamawiający
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500187705-N-2018 z dnia 2018-08-07 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Bydgoszcz

Ogłoszenie nr 500126447-N-2018 z dnia 06-06-2018 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 566994-N-2018
Data: 01/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 701700900000, ul. ul. Konarskiego  42372, 85066   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 204 230, e-mail urzad@bydg.uzs.gov.pl, faks 523 204 224.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Tak
W ogłoszeniu powinno być: Nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: ul. Konarskiego 42372
W ogłoszeniu powinno być: ul. Konarskiego 1-3

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Nie
W ogłoszeniu powinno być: www.bydg.uzs.gov.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: brak
W ogłoszeniu powinno być: BG-01/2018

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: brak
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy: posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 800.000,00 zł lub więcej

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: brak
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizowali należycie zamówienia na dostawy analogicznych lub porównywalnych do oferowanych w niniejszym postępowaniu wyrobów tj.: w zakresie dostawy statku jednokadłubowego o długości minimum 9 metrów o klasie statku co najmniej bK3 wg Polskiego Rejestru Statków.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia.Zamawiający przewiduje, że wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegać również Wykonawcy: 1) w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015r. poz. 978, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.), 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Tak. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zgodnie z przepisami art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym w szczególności obniżenia cen przedmiotu zamówienia, wydłużenia terminu obowiązywania umowy, a także innych zmian umowy korzystnych dla Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 08.06.2018 godz:9.00
W ogłoszeniu powinno być: 11.06.2018 godz: 9.00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca dołączy do oferty oświadczenie złożone na formularzu stanowiący zał. 4 i 5 SIWZ. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 3. Ponadto Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty: 1) Określone w SIWZ - aktualne na dzień złożenia - oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Aktualne oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: ▪ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. ▪ Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt –13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 tej ustawy) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. ▪ oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków , opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, ▪ oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, ▪ oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 3) Aktualne zaświadczenia: a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3,ppkt 2: 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 1) Wykaz zamówień na dostawy analogicznych lub porównywalnych do oferowanych w niniejszym postępowaniu wyrobów tj.: dostawa jednostki pływającej a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ wraz z podaniem ich wartości, ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających, czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - o świadczenie Wykonawcy; w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych