Ogłoszenie nr 500029002-N-2018 z dnia 08.02.2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 514258-N-2018
Data: 06/02/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer, Krajowy numer identyfikacyjny 1307618300000, ul. ul. Strusia  4/8, 04-564  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 590 09 23, e-mail malgorzata.pason@zoz-wawer.waw.pl, faks 22 812 07 96.
Adres strony internetowej (url): www.zoz-wawer.waw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: 3. Dysponuje odpowiednią ilością osób tj.: - Przychodnia Rejonowa nr 1 budynek A, B i C: • min. 5 osób sprzątających w godz. 21.00-05.00 (8h) przez cały okres świadczenia usług w dni robocze; • min. 1 osobę sprzątającą w godzinach 07.30 -15.30 (8h), codziennie w dni robocze – tzw. dyżur dzienny; • min. 1 osobę sprzątającą w godzinach 13.00-21.00 (8h), codziennie w dni robocze – tzw. dyżur dzienny popołudniowy, w tym w godzinach 19.00:21.00 sprzątanie w Przychodni Rejonowej nr 1 budynek C; - Przychodnia Rejonowa nr 2 • min. 1 osobę sprzątającą codziennie w dni robocze w godz. 18.00 – 23.00 (5h) - Przychodnia Rejonowa nr 3 • min. 1 osobę sprzątającą codziennie w dni robocze w godz. 17.00 – 19.00 (2h) - Przychodnia Rejonowa nr 4 • min. 1 osobę sprzątającą codziennie w dni robocze w godz. 18.00 – 23.00 (5h) - Przychodnia Rejonowa nr 5 • min. 1 osobę sprzątającą codziennie w dni robocze w godz. 18.00 – 21.00 (3h) - Przychodnia Rejonowa nr 6 • min. 2 osobami sprzątającymi codziennie w dni robocze w godz. 18.00 – 23.00 (5h)
W ogłoszeniu powinno być: 3. Dysponuje odpowiednią ilością osób tj.: - Przychodnia Rejonowa nr 1 budynek A, B i C: • min. 5 osób sprzątających w godz. 21.00-05.00 (8h) przez cały okres świadczenia usług w dni robocze; • min. 1 osobę sprzątającą w godzinach 07.30 -15.30 (8h), codziennie w dni robocze – tzw. dyżur dzienny; • min. 1 osobę sprzątającą w godzinach 15:00-21.00, codziennie w dni robocze – tzw. dyżur dzienny popołudniowy, w tym sprzątanie w Przychodni Rejonowej nr 1 budynek C; - Przychodnia Rejonowa nr 2 • min. 1 osobę sprzątającą codziennie w dni robocze w godz. 18.00 – 23.00 (5h) - Przychodnia Rejonowa nr 3 • min. 1 osobę sprzątającą codziennie w dni robocze w godz. 17.00 – 19.00 (2h) - Przychodnia Rejonowa nr 4 • min. 1 osobę sprzątającą codziennie w dni robocze w godz. 18.00 – 23.00 (5h) - Przychodnia Rejonowa nr 5 • min. 1 osobę sprzątającą codziennie w dni robocze w godz. 18.00 – 21.00 (3h) - Przychodnia Rejonowa nr 6 • min. 2 osobami sprzątającymi codziennie w dni robocze w godz. 18.00 – 23.00 (5h) Uwaga: Zmiana dotyczy jedynie punktu 3 tej sekcji w zakresie dysponowania - min. 1 osobą sprzątającą w godz. 15:00- 21:00 - dyżur dzienny popołudniowy, w tym sprzątanie Przychodni Rejonowej nr 1 budynku C.Pozostałe zapisy prawidłowe.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: 1. Wykaz środków, określonych w pkt V.1. 2) lit. b SIWZ, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu i użytku na terenie RP- w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej – jeżeli dotyczy, inne np. opisy – odpowiednio do rodzaju środka - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykaz środków,spełniających wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu i użytku na terenie RP- w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3. Karty charakterystyki dla środków wykazanych w wykazie, o którym mowa powyżej tj. w poz. VI.5.lit. f)SIWZ - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych