Ogłoszenie nr 500074656-N-2018 z dnia 06.04.2018 r.
Zielona Góra:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 525693-N-2018
Data: 16/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Archeologiczna, Krajowy numer identyfikacyjny 080091546, ul. Ceramiczna  2, 65-954  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683231283, e-mail sklep@wydawnictwofa.pl, faks 683231283.
Adres strony internetowej (url): www.fundacjaarcheologiczna.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-10, godzina: 13:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-20, godzina: 13:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych