Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500031939-N-2018 z dnia 13-02-2018 r.
Kartuzy:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 511545-N-2018
Data: 30/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kartuzy, Krajowy numer identyfikacyjny 52754600000, ul. ul. gen. Józefa Hallera  1, 83300   Kartuzy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 694 52 00, e-mail zamowieniapubliczne@poczta.kartuzy.pl, faks 586 945 135.
Adres strony internetowej (url): www.kartuzy.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, utrzymywał średnie roczne zatrudnienie nie mniejsze niż 20 osób w każdym roku, 2) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał roboty budowlane polegające na: a) budowie lub przebudowie dwóch boisk piłkarskich wraz z oświetleniem oraz systemem odwodnienia o powierzchni każdego co najmniej 6.500 m2 oraz wartości łącznej tych inwestycji co najmniej 2.000.000,00 zł brutto. b) budowie dwóch obiektów sportowych typu bieżnia lekkoatletyczna, które uzyskały świadectwo PZLA dla obiektu kat. Min. VB, w tym co najmniej jeden obiekt posiadający bieżnię lekkoatletyczną o długości 400 m z czterema torami okrężnymi oraz sześcioma na prostej sprinterskiej, c) budowie lub przebudowie obiektu lekkoatletycznego z zastosowaniem urządzeń sportowych, posiadających certyfikaty IAAF. Zamawiający dopuszcza spełnienie warunków opisanych w lit. a) – c) w ramach jednego lub kilku zadań inwestycyjnych. 3) dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie skierowana do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności: a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, utrzymywał średnie roczne zatrudnienie nie mniejsze niż 20 osób w każdym roku, 2) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał roboty budowlane polegające na: a) budowie lub przebudowie dwóch boisk piłkarskich wraz z oświetleniem oraz systemem odwodnienia o powierzchni każdego co najmniej 6.500 m2 oraz wartości łącznej tych inwestycji co najmniej 2.000.000,00 zł brutto. b) budowie dwóch obiektów sportowych typu bieżnia lekkoatletyczna, które uzyskały świadectwo PZLA dla obiektu kat. Min. VB lub certyfikat IAAF, w tym co najmniej jeden obiekt posiadający bieżnię lekkoatletyczną o długości 400 m z czterema torami okrężnymi oraz sześcioma na prostej sprinterskiej, c) budowie lub przebudowie obiektu lekkoatletycznego z zastosowaniem urządzeń sportowych, posiadających certyfikaty IAAF. Zamawiający dopuszcza spełnienie warunków opisanych w lit. a) – c) w ramach jednego lub kilku zadań inwestycyjnych. 3) dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie skierowana do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności: a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: V.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-14, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: V.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-19, godzina: 12:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych