Ogłoszenie nr 540239342-N-2020 z dnia 26.11.2020 r.
Sztutowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 615895-N-2020
Data: 26/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945), Krajowy numer identyfikacyjny 27611000000000, ul. ul. Muzealna  6, 82-110  Sztutowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 478 353, e-mail karolina.pazdykiewicz@stutthof.org , faks 552 478 358.
Adres strony internetowej (url): http://bip.stutthof.org/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4)
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Adres: Muzeum Piaśnickie w Wejherowie Oddziału Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1939-1945), ul. Św. Jacka 11/2, 84-200 Wejherowo

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych