Ogłoszenie nr 540538122-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.
Jarocin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 763832-N-2020
Data: 09/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Jarocin XXI, Krajowy numer identyfikacyjny 25092212500000, ul. ul. Gołębia  1, 63-200  Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 747 11 19, e-mail kino@jarocin.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.jarocin.info/jarocin21/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.4)
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 38652000-0 – projektory filmowe. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 32342400-6 – sprzęt nagłaśniający. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3 38653400-1 – ekrany projekcyjne. 51110000-6 – usługi instalacyjne sprzętu. 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu.
W ogłoszeniu powinno być: 5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 38652000-0 – projektory filmowe. 51110000-6 – usługi instalacyjne sprzętu elektrycznego. 80511000-9 - usługi szkolenia personelu. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 32342400-6 – sprzęt nagłaśniający. 51110000-6 – usługi instalacyjne sprzętu. 80511000-9 - usługi szkolenia personelu. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3 38653400-1 – ekrany projekcyjne.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I
Punkt: Część nr: 3
W ogłoszeniu jest: Nazwa: 80511000-9
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa: Zakup i dostawa kinowego ekranu

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych