Ogłoszenie nr 500056020-N-2017 z dnia 09.11.2017 r.
Międzylesie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 612157-N-2017
Data: 07/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Gmina Międzylesie, Krajowy numer identyfikacyjny 53062000000, ul. pl. Wolności  1, 57530   Międzylesie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 126 327, e-mail urzad@miedzylesie.pl, faks 748 126 126.
Adres strony internetowej (url): www.miedzylesie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: Zadanie obejmuje wykonanie tras rowerowych w obrębie Masywu Śnieżnika i Bochniaka o szerokości do 1,00 m i łącznej długości 14600 mb o przekroju poprzecznym jednostronnym bądź 2 stronnym, z pochyleniem w kierunku zgodnym ze spadkiem stoku do 5%. Zaprojektowano konstrukcję jezdni o nawierzchni kamiennej. Na ścieżce typu „singletrack” należy wykonać następujące rodzaje prac: „korytarz” ścieżki, trasowanie ścieżki, czyszczenie ścieżki, prace ziemne, ręczne prace wykończeniowe, nawierzchnie ścieżki (zewnętrzna warstwa z kruszywa kamiennego), profil ścieżki. Wykaz obiektów do wykonania: a) ścieżka rowerowa 14600 mb, b) punkt wypoczynkowy – przewiduje się modernizację istniejącej wiaty przy Schronisku „Ostoja” w miesjcowości Jodłów. Punkt wypoczynkowy o konstrukcji drewnianej, ze ścianą murowaną z kamienia, z dachem jednospoadowym o kącie nachylenia 120 kryty gontem bitumicznym. Powierzchnia 7,90 m2. c) bramy wjazdowe – Przewiduje się wykonać 2 bramy wjazdowe: - na Przełęczy Pod Szeroką Kopą, wjazd na ścieżkę w kierunku Jodłowa z napisem „Singletrack Glacensis Ostoja”, - w Jodłowie na rozpoczęciu szlaku, kierunek Przełęcz Pod Szeroką Kopą z napisem „Singletrack Glacensis Ostoja”,iu d) obiekty małej architektury i urządzenia terenowe: - słupki z oznakowaniem występujące na ścieżce - należy je zamontować na kątowniku ocynkowanym osadzanym w gruncie. - szykany zwalniające – należy je zamontować na kątowniku ocynkowanym, - kładki drewniane – z elementów drewnianych szerokości 1 m i 1,5 m, - rynny odwadniające, - oznakowanie terenowe do trasy, - infrastruktura towarzysząca: stacja naprawcza i stacja doładowawcza e-bike, tablice informacyjne, wieszaki na rowery, kosze na śmieci. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlano-wykonawczy (załącznik nr 7) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 8). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym opracowanym dla inwestycji pn. Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu singletrack przez firmę EMJanikowscy ze Srebrnej Góry jak również szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami i normami. UWAGA ! Zakres zamówienia nie obejmuje budowy ujętego w projekcie budowlanym odcinka Pętla Ostoja. Załączone przedmiary robót (załącznik nr 9) mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że w ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest rozliczenie ryczałtowe w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pozycji robót niezbędnych do zrealizowania zamówienia nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarem a zakresem prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem i STWiOR Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego w celu ich wyjaśnienia. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy Pzp w treści opisu przedmiotu zamówienia odniesiono się do Polskich Norm przenoszących normy europejskie. W nawiązaniu do powyższego (na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jednocześnie, o czym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego robota budowlana, dostawa, usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca powziąwszy informację, o której mowa w zdaniu poprzednim zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z następującymi zasadami wykorzystania Polskich Norm użytych w treści dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający w dokumentacji technicznej stanowiącej przedmiot zamówienia posłużył się Polskimi Normami i wskazał, czy dana norma przenosi normy europejskie (literowo- cyfrowe oznaczenie normy). Jeżeli wykorzystana w treści dokumentacji technicznej Polska Norma nie przenosi normy europejskiej, to obowiązkiem Wykonawcy w miejscu podanej Polskiej Normy nie przenoszącej normy europejskiej jest uwzględnienie w podanej kolejności: (1) europejskich aprobat technicznych, (2) wspólnych specyfikacji technicznych, (3) norm międzynarodowych, (4) innych technicznych systemów odniesienia ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne. W przypadku braku aprobat, specyfikacji, norm i innych technicznych systemów odniesienia, o których mowa w lit. b obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w podanej kolejności: (1) Polskich Norm, (2) polskich aprobat technicznych, (3) polskich specyfikacji technicznych. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający będzie wymagał złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
W ogłoszeniu powinno być: Zadanie obejmuje wykonanie tras rowerowych w obrębie Masywu Śnieżnika i Bochniaka o szerokości do 1,00 m i łącznej długości 14600 mb o przekroju poprzecznym jednostronnym bądź 2 stronnym, z pochyleniem w kierunku zgodnym ze spadkiem stoku do 5%. Zaprojektowano konstrukcję jezdni o nawierzchni kamiennej. Na ścieżce typu „singletrack” należy wykonać następujące rodzaje prac: „korytarz” ścieżki, trasowanie ścieżki, czyszczenie ścieżki, prace ziemne, ręczne prace wykończeniowe, nawierzchnie ścieżki (zewnętrzna warstwa z kruszywa kamiennego), profil ścieżki. Wykaz obiektów do wykonania: a) ścieżka rowerowa 14600 mb, b) punkt wypoczynkowy – przewiduje się modernizację istniejącej wiaty przy Schronisku „Ostoja” w miesjcowości Jodłów. Punkt wypoczynkowy o konstrukcji drewnianej, ze ścianą murowaną z kamienia, z dachem jednospoadowym o kącie nachylenia 120 kryty gontem bitumicznym. Powierzchnia 7,90 m2. c) bramy wjazdowe – Przewiduje się wykonać 2 bramy wjazdowe: - na Przełęczy Pod Szeroką Kopą, wjazd na ścieżkę w kierunku Jodłowa z napisem „Singletrack Glacensis Ostoja”, - w Jodłowie na rozpoczęciu szlaku, kierunek Przełęcz Pod Szeroką Kopą z napisem „Singletrack Glacensis Ostoja”,iu d) obiekty małej architektury i urządzenia terenowe: - słupki z oznakowaniem występujące na ścieżce - należy je zamontować na kątowniku ocynkowanym osadzanym w gruncie. - szykany zwalniające – należy je zamontować na kątowniku ocynkowanym, - kładki drewniane – z elementów drewnianych szerokości 1 m i 1,5 m, - rynny odwadniające, - oznakowanie terenowe do trasy, - infrastruktura towarzysząca: tablice informacyjne, wieszaki na rowery, kosze na śmieci. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlano-wykonawczy (załącznik nr 7) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 8). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym opracowanym dla inwestycji pn. Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu singletrack przez firmę EMJanikowscy ze Srebrnej Góry jak również szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami i normami. UWAGA ! Zakres zamówienia nie obejmuje budowy ujętego w projekcie budowlanym odcinka Pętla Ostoja. Załączone przedmiary robót (załącznik nr 9) mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że w ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest rozliczenie ryczałtowe w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pozycji robót niezbędnych do zrealizowania zamówienia nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarem a zakresem prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem i STWiOR Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego w celu ich wyjaśnienia. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy Pzp w treści opisu przedmiotu zamówienia odniesiono się do Polskich Norm przenoszących normy europejskie. W nawiązaniu do powyższego (na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jednocześnie, o czym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego robota budowlana, dostawa, usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca powziąwszy informację, o której mowa w zdaniu poprzednim zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z następującymi zasadami wykorzystania Polskich Norm użytych w treści dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający w dokumentacji technicznej stanowiącej przedmiot zamówienia posłużył się Polskimi Normami i wskazał, czy dana norma przenosi normy europejskie (literowo- cyfrowe oznaczenie normy). Jeżeli wykorzystana w treści dokumentacji technicznej Polska Norma nie przenosi normy europejskiej, to obowiązkiem Wykonawcy w miejscu podanej Polskiej Normy nie przenoszącej normy europejskiej jest uwzględnienie w podanej kolejności: (1) europejskich aprobat technicznych, (2) wspólnych specyfikacji technicznych, (3) norm międzynarodowych, (4) innych technicznych systemów odniesienia ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne. W przypadku braku aprobat, specyfikacji, norm i innych technicznych systemów odniesienia, o których mowa w lit. b obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w podanej kolejności: (1) Polskich Norm, (2) polskich aprobat technicznych, (3) polskich specyfikacji technicznych. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający będzie wymagał złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych