Ogłoszenie nr 540002612-N-2022 z dnia 12.05.2022 r.
Ruja:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 2022 BZP 0013828/01
Data: 28/04/2022
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ruja, Krajowy numer identyfikacyjny 39064752900000, ul. Ruja  23, 59-243  Ruja, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 580 311, e-mail budownictwo.ug.ruja@wp.pl, faks 768 580 317.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.ruja.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VIII
Punkt: 8.1.)
W ogłoszeniu jest: 2022-05-16 11:00
W ogłoszeniu powinno być: 2022-05-27 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VIII
Punkt: 8.3.)
W ogłoszeniu jest: 2022-05-16 11:30
W ogłoszeniu powinno być: 2022-05-27 11:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VIII
Punkt: 8.4.)
W ogłoszeniu jest: 30 dni
W ogłoszeniu powinno być: 89 dni - 26/08/2022

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IX
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)”. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych