Ogłoszenie nr 500054488-N-2017 z dnia 07.11.2017 r.
Przemyśl:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 609961-N-2017
Data: 02/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 65089098000000, ul. ul. Lwowska  9, 37700   Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 678-3044 w. 327, e-mail mzkprwa@poczta.onet.pl, faks 166 769 511.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Data:2017-11-14,godzina:11:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data:2017-11-16,godzina:10:30,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych