Ogłoszenie nr 540418689-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510402520-N-2021
Data: 14.01.2021 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Krajowy numer identyfikacyjny 67548800000000, ul. ul. Bartycka  , 00-716  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 840 37 66, e-mail przetargi@cbk.waw.pl, faks 022 840 31 31.
Adres strony internetowej (url): www.cbk.waw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Punkt: IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
W ogłoszeniu jest: Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Esri Polska Sp. z o. o. Email wykonawcy: esri@esri.pl Adres pocztowy: Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa, Kod pocztowy: 03-736 Miejscowość: Warszawa Kraj/woj.: mazowieckie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych