Ogłoszenie nr 540155808-N-2019 z dnia 26-07-2019 r.
Bukowno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 579204-N-2019
Data: 2019-07-26
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bukowno - Urząd Miejski, Krajowy numer identyfikacyjny 27625748100000, ul. ul. Kolejowa  16, 32-332  Bukowno, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 32 6 261 830, e-mail sekretarz@umbukowno.pl, faks 32 6 261 844.
Adres strony internetowej (url): www.umbukowno.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: , godzina:
W ogłoszeniu powinno być: ermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 05.08.2019 , godzina: 09:00.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych