Ogłoszenie nr 540250121-N-2019 z dnia 20-11-2019 r.
Nowy Targ:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 619651-N-2019
Data: 08/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Nowy Targ, Krajowy numer identyfikacyjny 52395600000000, ul. ul. Krzywa  1, 34-400  Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 244, e-mail krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl, faks 182 662 312.
Adres strony internetowej (url): www.nowytarg.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna zamawianego ciągnika: 1/ podwozie - fabrycznie nowe rok produkcji 2019 lub 2018, 2/ napęd - stały 4 x 4, 3/ silnik - DIESEL, 4 cylindrowy chłodzony cieczą, moc od 120 do 130 KM, pojemność silnika - ( min 6000 cm3 ), 4/ skrzynia biegów – Powershift - automatyczna, 8 biegów wraz z biegami pełzającymi F32/R32, 5/reduktor - trzystopniowy, zsynchronizowany, sprzęgło obsługiwane przyciskiem, 6/ stanowisko operatora - siedzisko pneumatyczne z pasem bezpieczeństwa, siedzenie dla pasażera, 7/ WOM - tylny 540/1000 obr/min, przedni 1000 obr./min., drugi tryb - obroty zsynchronizowane z prędkością jazdy ciągnika, włączanie WOM elektrohydrauliczne, 8/ TUZ - kat. II o udźwigu 3000 kg, 9/ kabina: a) oryginalna, zamknięta z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją, b) oświetlenie robocze przednie i tylne, c) światło ostrzegawcze LED tzw. „kogut” /kabina pojazdu/, d) instalacja radiowa wraz z radiem, 10/ sprzęgło - wielotarczowe, mokre, sterowane elektro-hydraulicznie, 11/ układ hamulcowy – hydrauliczne, tarczowe, mokre, sterowane elektrohydraulicznie, 12/ układ kierowniczy – hydrauliczny, skręt w przegubie centralnym, 13/ zaczep pociągowy – obrotowy z regulacją wysokości, 14/ instalacja elektryczna - 12 V, oświetlenie robocze przednie i tylne oraz oświetlenie drogowe zgodne z przepisami ruchu drogowego RP, 15/ homologacja drogowa UE – tak, 16/ układ hydrauliczny: a) wydajność hydrauliki zewnętrznej 77,2 l/min, b) automatyczne sprzęgi, kategoria III, teleskopowe stabilizatory, c) udźwig podnośnika 6100 kg, d) rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej 2 szt. e) minimum 3 podwójne złącza hydrauliczne z tyłu ciągnika, f) minimum 2 podwójne złącza hydrauliczne z przodu ciągnika, 17/ koła – wymiary: przód 420/70/24, tył 520/70/38, 18/ przedni podnośnik narzędzi - czołownica do montażu pługu do śniegu + 2 pary gniazd hydraulicznych, 19/ładowacz czołowy: a) urządzenie fabrycznie nowe przystosowane do pracy z ciągnikiem komunalnym opisanym w ust. 2, b) łyżka czołowa o szerokości od 130 -140 cm, c) widły do palet, d) amortyzacja, e) elementy mocujące do ciągnika, f) wysokość podnoszenia od 300 do 370 cm, g) udźwig od 1550 – 1700 kg, h) sterowanie z kabiny operatora za pomocą 3 - sekcyjnego joysticka, i) stopy podporowe, j) urządzenie wyposażone w instalację hydrauliczną umożliwiające szybkie podłączenie do układu hydraulicznego urządzenia poprzez złącze EURO. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania jakościowego zamawiającego. 3. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 1/ zamawiany sprzęt musi pochodzić z seryjnej produkcji, 2/ ciągnik musi posiadać homologację drogową i spełniać wymagania techniczne pojazdów silnikowych poruszających się po drogach publicznych zawartych w prawie o ruchu drogowym RP, a oferowane doposażenie musi być kompatybilne z oferowanym pojazdem wolnobieżnym, 3/ wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu fabrycznie nowego – rok produkcji nie starszy niż 2019 r., kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i prawnych, 4/ wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do: Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ. Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt wraz z zamawianym osprzętem i instrukcjami w języku polskim, 5/ dostarczony przedmiot zamówienia wykonany będzie zgodnie z normami i przepisami umożliwiającymi rejestrację ciągnika. Niezbędna dokumentacja potrzebna do rejestracji ciągnika zostanie dostarczona w dniu dostawy przedmiotu zamówienia. 6/ wraz z ciągnikiem wykonawca przekaże zamawiającemu: a) pełną instrukcję techniczno-eksploatacyjną ciągnika oraz osprzętu (schematy elektryczne i hydrauliczne oraz katalog części zamiennych w języku polskim); b) zestaw kluczy i narzędzi, c) trójkąt ostrzegawczy, d) gaśnicę, c) apteczkę, e) komplet kluczyków, f) książkę gwarancyjną, g książkę pojazdu, 7/ wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu o parametrach zgodnych z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia Rozdział II ust 2 niniejszej SIWZ i wszystkimi innymi warunkami opisanymi w niniejszym zamówieniu, 8/ wykonawca musi posiadać własny, funkcjonujący serwis, który w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym serwisować będzie zamawiany sprzęt wraz z osprzętem przy jednoczesnym dysponowaniu oryginalnymi częściami zamiennymi lub będzie autoryzowaną stacją serwisową producenta, 9/ wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z obsługi sprzętu w zakresie bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji sprzętu z którego wystawi stosowny dokument potwierdzający przeszkolenie pracowników użytkownika, czas szkolenia minimum 6 godzin. Szkolenie odbywać się będzie w miejscu dostawy Zakład Gospodarczego Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ, oraz na terenie gminy Miasto Nowy Targ. 11/ wykonawca zobowiązany jest udzielić na piśmie na dostarczony sprzęt minimum 24 miesięcznej gwarancji, 12/ w okresie udzielonej gwarancji wykonawca zobowiązany jest do: a) zapewnienia autoryzowanej obsługi serwisowej sprzętu (ciągnik) w całym okresie gwarancyjnym, b) reakcji mobilnego serwisu na zgłoszoną awarię sprzętu wraz z przystąpieniem do czynności naprawczych w miejscu eksploatacji – w czasie nie dłuższym niż 24 godzin od pisemnego zgłoszenia (zamawiający dokona zgłoszenia awarii w następującej formie pisemnej: fax-em na numer wskazany w przez wykonawcę, pocztą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany przez wykonawcę. Za datę otrzymania przez wykonawcę zgłoszenia przyjmuje się wydruk potwierdzający wysłanie wiadomości przez zamawiającego). Każdorazowo obsługa serwisowa winna być odnotowana odpowiednim wpisem w Karcie przeglądów sprzętu (książka eksploatacyjna, itp.). c) usunięcia awarii w ciągu 24 godzin, d) w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z dojazdem i ewentualnymi naprawami wynikłymi z awarii sprzętu ponosi wykonawca, 13/ wykonawca składający ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia musi przedstawić oraz potwierdzić zamawiającemu: - harmonogram przeglądów w okresie gwarancji, - koszty poszczególnych przeglądów w okresie gwarancji wg harmonogramu przeglądu., 14/ w przypadku braku możliwości naprawy maszyny w miejscu postoju (siedziba  zamawiającego) w okresie gwarancji, transport do naprawy oraz z naprawy do zamawiającego na koszt wykonawcy. Czas naprawy poza siedzibą zamawiającego do 7 dni roboczych. W okresie gwarancji lub w razie przekroczenia terminu naprawy – sprzęt zamienny.
W ogłoszeniu powinno być: 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna zamawianego ciągnika: 1/ podwozie - fabrycznie nowe rok produkcji 2019 lub 2018, 2/ napęd - stały 4 x 4, 3/ silnik - DIESEL, 4 cylindrowy chłodzony cieczą, moc od 120 do 130 KM, pojemność silnika - ( min 6000 cm3 ), 4/ skrzynia biegów – Powershift - automatyczna, 8 biegów wraz z biegami pełzającymi F32/R32, 5/reduktor - trzystopniowy, zsynchronizowany, sprzęgło obsługiwane przyciskiem, 6/ stanowisko operatora - siedzisko pneumatyczne z pasem bezpieczeństwa, siedzenie dla pasażera, 7/ WOM - tylny 540/1000 obr/min, przedni 1000 obr./min., 8/ TUZ - kat. II o udźwigu 3000 kg, 9/ kabina: a) oryginalna, zamknięta z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją, b) oświetlenie robocze przednie i tylne, c) światło ostrzegawcze LED tzw. „kogut” /kabina pojazdu/, d) instalacja radiowa wraz z radiem, 10/ sprzęgło - wielotarczowe, mokre, sterowane elektro-hydraulicznie, 11/ układ hamulcowy – hydrauliczne, tarczowe, mokre, sterowane elektrohydraulicznie, 12/ układ kierowniczy – hydrauliczny, skręt w przegubie centralnym, 13/ zaczep pociągowy – obrotowy z regulacją wysokości, 14/ instalacja elektryczna - 12 V, oświetlenie robocze przednie i tylne oraz oświetlenie drogowe zgodne z przepisami ruchu drogowego RP, 15/ homologacja drogowa UE – tak, 16/ układ hydrauliczny: a) wydajność hydrauliki zewnętrznej 77,2 l/min, b) automatyczne sprzęgi, kategoria III, teleskopowe stabilizatory, c) udźwig podnośnika 6100 kg, d) rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej 2 szt. e) minimum 3 podwójne złącza hydrauliczne z tyłu ciągnika, f) minimum 2 podwójne złącza hydrauliczne z przodu ciągnika, 17/ koła – wymiary: przód 420/70/24, tył 520/70/38, 18/ ładowacz czołowy: a) urządzenie fabrycznie nowe przystosowane do pracy z ciągnikiem komunalnym opisanym w ust. 2, b) łyżka czołowa o szerokości od 200 -250 cm, c) widły do palet, d) amortyzacja, e) elementy mocujące do ciągnika, f) wysokość podnoszenia od 300 do 370 cm, g) udźwig od 1550 – 1700 kg, h) sterowanie z kabiny operatora za pomocą 3 - sekcyjnego joysticka, i) stopy podporowe, j) urządzenie wyposażone w instalację hydrauliczną umożliwiające szybkie podłączenie do układu hydraulicznego urządzenia poprzez złącze EURO. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania jakościowego zamawiającego. 3. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 1/ zamawiany sprzęt musi pochodzić z seryjnej produkcji, 2/ ciągnik musi posiadać homologację drogową i spełniać wymagania techniczne pojazdów silnikowych poruszających się po drogach publicznych zawartych w prawie o ruchu drogowym RP, a oferowane doposażenie musi być kompatybilne z oferowanym pojazdem wolnobieżnym, 3/ wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu fabrycznie nowego – rok produkcji nie starszy niż 2019 r., kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i prawnych, 4/ wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do: Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ. Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt wraz z zamawianym osprzętem i instrukcjami w języku polskim, 5/ dostarczony przedmiot zamówienia wykonany będzie zgodnie z normami i przepisami umożliwiającymi rejestrację ciągnika. Niezbędna dokumentacja potrzebna do rejestracji ciągnika zostanie dostarczona w dniu dostawy przedmiotu zamówienia. 6/ wraz z ciągnikiem wykonawca przekaże zamawiającemu: a) pełną instrukcję techniczno-eksploatacyjną ciągnika oraz osprzętu (schematy elektryczne i hydrauliczne oraz katalog części zamiennych w języku polskim); b) zestaw kluczy i narzędzi, c) trójkąt ostrzegawczy, d) gaśnicę, c) apteczkę, e) komplet kluczyków, f) książkę gwarancyjną, g książkę pojazdu, 7/ wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu o parametrach zgodnych z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia Rozdział II ust 2 niniejszej SIWZ i wszystkimi innymi warunkami opisanymi w niniejszym zamówieniu, 8/ wykonawca musi posiadać własny, funkcjonujący serwis, który w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym serwisować będzie zamawiany sprzęt wraz z osprzętem przy jednoczesnym dysponowaniu oryginalnymi częściami zamiennymi lub będzie autoryzowaną stacją serwisową producenta, 9/ wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z obsługi sprzętu w zakresie bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji sprzętu z którego wystawi stosowny dokument potwierdzający przeszkolenie pracowników użytkownika, czas szkolenia minimum 6 godzin. Szkolenie odbywać się będzie w miejscu dostawy Zakład Gospodarczego Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ, oraz na terenie gminy Miasto Nowy Targ. 11/ wykonawca zobowiązany jest udzielić na piśmie na dostarczony sprzęt minimum 24 miesięcznej gwarancji, 12/ w okresie udzielonej gwarancji wykonawca zobowiązany jest do: a) zapewnienia autoryzowanej obsługi serwisowej sprzętu (ciągnik) w całym okresie gwarancyjnym, b) reakcji mobilnego serwisu na zgłoszoną awarię sprzętu wraz z przystąpieniem do czynności naprawczych w miejscu eksploatacji – w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od pisemnego zgłoszenia (zamawiający dokona zgłoszenia awarii w następującej formie pisemnej: fax-em na numer wskazany w przez wykonawcę, pocztą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany przez wykonawcę. Za datę otrzymania przez wykonawcę zgłoszenia przyjmuje się wydruk potwierdzający wysłanie wiadomości przez zamawiającego). Każdorazowo obsługa serwisowa winna być odnotowana odpowiednim wpisem w Karcie przeglądów sprzętu (książka eksploatacyjna, itp.). c) usunięcia awarii w ciągu 7 dni, d) w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z dojazdem i ewentualnymi naprawami wynikłymi z awarii sprzętu ponosi wykonawca, 13/ wykonawca składający ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia musi przedstawić oraz potwierdzić zamawiającemu: - harmonogram przeglądów w okresie gwarancji, - koszty poszczególnych przeglądów w okresie gwarancji wg harmonogramu przeglądu., 14/ w przypadku braku możliwości naprawy maszyny w miejscu postoju (siedziba  zamawiającego) w okresie gwarancji, transport do naprawy oraz z naprawy do zamawiającego na koszt wykonawcy. Czas naprawy poza siedzibą zamawiającego do 14 dni roboczych. W okresie gwarancji lub w razie przekroczenia 7 dniowego terminu naprawy – sprzęt zamienny.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę pojazdu typu ciągnik o mocy minimum 120 KW oraz wykaże że ta dostawa została wykonana należycie.
W ogłoszeniu powinno być: a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę pojazdu typu ciągnik o mocy minimum 120 KM oraz wykaże że ta dostawa została wykonana należycie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-25
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-03

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych