Ogłoszenie nr 540000453-N-2022 z dnia 14.01.2022 r.
Radom:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510438453-N-2021
Data: 28.12.2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 00031508600000, ul. ul. Lekarska  4, 26-610  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48483615283, e-mail zampubl@rszs.regiony.pl, faks +48483615213.
Adres strony internetowej (url): szpital.radom.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Radomski Szpital Specjalistyczny reprezentowany przez pełnomocnika Marka Pacynę – Dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego działającego na mocy pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 1482/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16.09.2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.:”Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego.”
W ogłoszeniu powinno być: Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu Zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania. Informacje na temat podmiotu, któremu Zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, ul. Lekarska 4, 26-610 Radom

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 1.
W ogłoszeniu jest: I. 1) NAZWA I ADRES: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 00031508600000, ul. ul. Lekarska 4, 26-610 Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48483615283, e-mail zampubl@rszs.regiony.pl, faks +48483615213. Adres strony internetowej (url): https://szpital.radom.pl/zamowienie/
W ogłoszeniu powinno być: I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, Regon: 015528910, woj. mazowieckie, państwo Polska, Adres strony internetowej (url): https://www.mazovia.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 1.2.
W ogłoszeniu jest: RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
W ogłoszeniu powinno być: RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych