Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500217617-N-2018 z dnia 11-09-2018 r.
Wietrzychowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 612428-n-2018
Data: 2018-09-04
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Wietrzychowice, Krajowy numer identyfikacyjny 54999600000, ul.   19, 33270   Wietrzychowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 641-80-45, e-mail gmina@wietrzychowice.pl, faks 0-14 641-80-45.
Adres strony internetowej (url): www.wietrzychowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-17,godzina:9:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-20,godzina:9:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych