Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510213031-N-2019 z dnia 2019-10-08 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Szczecin

Ogłoszenie nr 540170717-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 584243-N-2019
Data: 08/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 32116569800000, ul. ul. Klonowica  5, 71-241  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 800 444,48, e-mail zditm@zditm.szczecin.pl, faks 91 4393003, 4800453.
Adres strony internetowej (url): https://www.zditm.szczecin.pl/pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wadium należy wnieść w wysokości 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy i 00/100) w terminie do dnia 19.08.2019 r. do godziny 08:30. Decyduje data i godzina wpływu środków do Zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wadium należy wnieść w wysokości 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy i 00/100) w terminie do dnia 22.08.2019 r. do godziny 08:30. Decyduje data i godzina wpływu środków do Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-19; godzina: 08:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-22; godzina: 08:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych