Gość
Zamawiający
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500290920-N-2018 z dnia 2018-12-05 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Leżajsk

Ogłoszenie nr 500248916-N-2018 z dnia 16-10-2018 r.
Leżajsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 634158-N-2018
Data: 10/10/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, Krajowy numer identyfikacyjny 30665000000, ul. ul. Leśna  22, 37300   Leżajsk, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 240 47 23, e-mail zamowienia@spzoz-lezajsk.pl, faks 17 240 47 23.
Adres strony internetowej (url): http://www.spzoz-lezajsk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku z podziałem na 12 części
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku z podziałem na 13 części

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 12 lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 12
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-22, godzina: 08:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-24, godzina: 08:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I
Punkt: Część nr: 13
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 13 Nazwa: Część nr 13 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Atosiban 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33600000-6, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 5) Kryteria oceny ofert: Cena-100,00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych