Ogłoszenie nr 500191208-N-2018 z dnia 09.08.2018 r.
Wyrzysk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596649-N-2018
Data: 30/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samorządowa Administracja Placówek , Krajowy numer identyfikacyjny 57021835800000, ul. Parkowa  6, 89-300   Wyrzysk, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 862 611, e-mail sapo@sapowyrz.pl, faks 672 862 611.
Adres strony internetowej (url): www.sapowyrz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-17, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-22, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych