Ogłoszenie nr 540089089-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.
Raszyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 539307-N-2020
Data: 12/05/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Krajowy numer identyfikacyjny 14217334800000, ul. Falenty, Al. Hrabska  3, 05-090  Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 628 37 63, e-mail j.kazimierczak@itp.edu.pl, faks 22 628 37 63.
Adres strony internetowej (url): www.itp.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 180
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 360

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Okres gwarancji 20,00 Termin realizacji 10,00 Doświadczenie 10,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Okres gwarancji 15,00 Termin realizacji 15,00 Doświadczenie 10,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-27, godzina: 12:05
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-04, godzina: 12:05

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych