Ogłoszenie nr 500047767-N-2017 z dnia 23.10.2017 r.
Jarocin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 578838-N-2017
Data: 2017-08-28
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, Krajowy numer identyfikacyjny 25073720900000, ul. Cielcza, ul. Gajówka  1, 63200   Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 7473487, 7477318, e-mail tomasz.olszak@pwikjarocin.pl, faks 627 473 480.
Adres strony internetowej (url): www.pwikjarocin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Wykonawca jest obowiązany uwzględnić minimum 14-dniowy termin na wnoszenie uwag do w/w projektów przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca jest obowiązany uwzględnić 21-dniowy termin na wnoszenie uwag do w/w projektów przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 4.26 Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji, na okres pokrywający się z okresem rękojmi. Okres rękojmi Wykonawca wskaże w druku Oferta, przy czym minimalny okres rękojmi musi wynosić5 lat. Natomiast na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji Jakości zgodnej z gwarancją, Jaką dają Ich producenci, lecz nie krótszej niż 24 miesiące. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego tj. po Wykonaniu Robót i po Rozruchu zakończonym protokołem potwierdzającym osiągnięciem podstawowych parametrów równoważnym z przekazaniem w użytkowanie całego przedmiotu umowy
W ogłoszeniu powinno być: 4.26 Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji, na okres pokrywający się z okresem rękojmi. Okres rękojmi Wykonawca wskaże w druku Oferta, przy czym minimalny okres rękojmi musi wynosić5 lat. Natomiast na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji Jakości zgodnej z gwarancją, jaką dają ich producenci, lecz nie krótszej niż 24 miesiące, z wyłączeniem zaworów zwrotnych kulowych, dla których okres ten wynosi 5 lat i pozostałej armatury, dla której okres ten wynosi 10 lat. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego tj. po Wykonaniu Robót i po Rozruchu zakończonym protokołem potwierdzającym osiągnięciem podstawowych parametrów równoważnym z przekazaniem w użytkowanie całego przedmiotu umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: 7.1. PROJEKTOWANIE a) w zakresie projektu technologicznego (wraz ze złożeniem wniosków materiałowych na podstawowe wyposażenie technologiczne i uzyskaniem akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy b) w zakresie projektu / projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym:uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę): przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy c) w zakresie projektu / projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych pozwoleniem na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu nawnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy d) w zakresie projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych zgłoszeniem prac niewymagających pozwolenia na budowę (uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych dorealizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy e) Projektowanie, z zastrzeżeniem lit. a)-d) powyżej zostanie ukończone w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę.
W ogłoszeniu powinno być: 7.1. PROJEKTOWANIE a) w zakresie projektu technologicznego (wraz ze złożeniem wniosków materiałowych na podstawowe wyposażenie technologiczne i uzyskaniem akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem 21-dniowegoterminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy b) w zakresie projektu / projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym:uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem 21-dniowego terminu na wnoszenie uwag i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę): przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy c) w zakresie projektu / projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych pozwoleniem na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem 21-dniowego terminu nawnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy d) w zakresie projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych zgłoszeniem prac niewymagających pozwolenia na budowę (uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem 21-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji,jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy e) Projektowanie, z zastrzeżeniem lit. a)-d) powyżej zostanie ukończone w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: 3) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: a) Ekspert 1: Generalny projektant. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant technologii minimum 3-ech dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż Qśr d = 12 000 m3/d, których elementem była budowa lub modernizacji węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kWel. Uprawnienia budowlane instalacyjnej branży wod.-kan. właściwie dla przedmiotu zamówienia. b) Ekspert 2: Technolog procesów przetwarzania osadów ściekowych. Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-ów dokumentacji projektowych instalacji hydrolizy termicznej osadów na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację hydrolizy termicznej w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7 000 kg s.m./d. c) Ekspert 3: Technolog procesów odzysku związków fosforu w procesach oczyszczania ścieków Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-óch dokumentacji projektowych instalacji odzysku związków fosforu w postacistruwitu na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację odzysku fosforu z odcieków z odwadniania izagęszczania osadów ściekowych o wydajności produkcyjnej nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. d) Ekspert 4: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji hydrolizy Wymagane doświadczenie. Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji hydrolizy termicznej osadównadmiernego i wstępnego w ramach instalacji fermentacji osadówściekowych (dla osadu nadmiernego iwstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7000 kg s.m./d. e) Ekspert 5: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji odzysku fosforu. Wymagane doświadczenie: Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji odzysku związków fosforu wpostaci struwitu z odcieku z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności nie mniejszej niż1000 kg struwitu/dobę. f) Ekspert 6. Projektant branży konstrukcyjnej. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży konstrukcyjnej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacjii rozbudowy oczyszczalni ściekg) których elementem była budowa zamkniętych komór fermentacji osadów opojemności jednostkowej nie mniejszej niż 800 m3 oraz budowy lub przebudowy budynków przemysłowych/technicznych o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. Uprawnienia budowlane konstrukcyjne właściwe dlaprzedmiotu zamówienia. h) Ekspert 7. Projektant branży elektrycznej. Wymagania doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży elektrycznej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacjii rozbudowy oczyszczalni ścieków których elementem była budowa lub modernizacja węzła osadowego zzastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznejnie mniejszej niż 300 kW. Uprawnienia budowlane branży instalacyjnej elektrycznych właściwe dla przedmiotu zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: 3) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: a) Ekspert 1: Generalny projektant. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant technologii minimum 3-ech dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż Qśr d = 12 000 m3/d, których elementem była budowa lub modernizacji węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kWel. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej*. b) Ekspert 2: Technolog procesów przetwarzania osadów ściekowych. Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-ów dokumentacji projektowych instalacji hydrolizy termicznej osadów na podstawiektórej zrealizowano i uruchomiono instalację hydrolizy termicznej w ramach instalacji fermentacji osadówściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7 000 kg s.m./d. c) Ekspert 3: Technolog procesów odzysku związków fosforu w procesach oczyszczania ścieków Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-óch dokumentacji projektowych instalacji odzysku związków fosforu w postacistruwitu na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację odzysku fosforu z odcieków z odwadniania izagęszczania osadów ściekowych o wydajności produkcyjnej nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. d) Ekspert 4: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji hydrolizy Wymagane doświadczenie. Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji hydrolizy termicznej osadównadmiernego i wstępnego w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego iwstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7000 kg s.m./d. e) Ekspert 5: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji odzysku fosforu. Wymagane doświadczenie: Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji odzysku związków fosforu wpostaci struwitu z odcieku z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności nie mniejszej niż1000 kg struwitu/dobę. f) Ekspert 6. Projektant branży konstrukcyjnej. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży konstrukcyjnej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacjii rozbudowy oczyszczalni ścieków których elementem była budowa zamkniętych komór fermentacji osadów opojemności jednostkowej nie mniejszej niż 800 m3 oraz budowy lub przebudowy budynków przemysłowych/technicznych o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeńw specjalności konstrukcyjno-budowlanej*. h) Ekspert 7. Projektant branży elektrycznej. Wymagania doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży elektrycznej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacjii rozbudowy oczyszczalni ścieków których elementem była budowa lub modernizacja węzła osadowego zzastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznejnie mniejszej niż 300 kW. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej*.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: 2) Zamawiający żąda wypełnienia oraz przedstawienia informacji, o których mowa w Sekcji D Części II JEDZ, tj.dot. systemu zapewnienia jakości i norm zarządzania środowiskowego.
W ogłoszeniu powinno być: 2) Zamawiający żąda wypełnienia oraz przedstawienia informacji, o których mowa w Sekcji D Części II JEDZ.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wybrane zapisy Wzoru umowy oraz załącznika nr 1 do Wzoru Umowy zostały również zmodyfikowane –szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego. Na stronie internetowej Zamawiającego opublikowano również nowe dokumenty: Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, mapę do celów poglądowych, zestawienie umów z zakładami przemysłowymi, sprawozdania badań ścieków z poszczególnych zakładów oraz kopię decyzji pozwoleń wodnoprawnych dla zrzutu ścieków przemysłowych do kanalizacji, mapę rzutu osadników wstępnych, skan - osadnik wstępny – rzut z dokumentacji projektowej Rozbudowy części mechanicznej Oczyszczalni ścieków w m. Cielcza – z roku 2008 oraz podano nazwy i typy obecnie zainstalowanych urządzeń i wyposażenia.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych