Ogłoszenie nr 540402196-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.
Zielona Góra:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 774126-N-2020
Data: 29/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Zielonogórski, Krajowy numer identyfikacyjny 97077014900000, ul. ul. Podgórna  5, 65-057  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 527 575, e-mail zamowienia@powiat-zielonogorski.pl, faks 684 527 500.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat-zielonogorski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 22.01.2021, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 26.01.2021, godzina: 09:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych