Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510260061-N-2019 z dnia 2019-11-29 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Bobowa

Ogłoszenie nr 540239758-N-2019 z dnia 07-11-2019 r.
Bobowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 616083-N-2019
Data: 29/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bobowa, Krajowy numer identyfikacyjny 49189205000000, ul. Rynek  21, 38-350  Bobowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 183 514 300, e-mail inwestycje@ug.bobowa.pl, faks 018 3514300 w. 21.
Adres strony internetowej (url): www.bobowa.pl, www.bobowa.pl/BIP
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: 1. Oferta. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do specyfikacji. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5. W przypadku komputerów stacjonarnych, monitorów komputerowych oraz komputerów do monitorów interaktywnych okres gwarancji udzielny przez wykonawcę musi być zgodny z okresem gwarancji udzielonym przez producenta, w celu potwierdzenia tego faktu wykonawca załączy do oferty oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego sprzętu potwierdzające długość okresu gwarancji producenta oraz informację, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta, producent lub autoryzowany dystrybutor przejmie na siebie wszelkie zobowiązania gwarancyjne wystawione do niniejszego postępowania.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferta. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do specyfikacji. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5. W przypadku komputerów stacjonarnych, monitorów komputerowych, komputerów do monitorów interaktywnych, urządzeń wielofunkcyjnych atramentowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego laserowego ich serwis musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty).

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych