Ogłoszenie nr 540101647-N-2020 z dnia 10-06-2020 r.
Szczebrzeszyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 547268-N-2020
Data: 04/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, Krajowy numer identyfikacyjny 95036723900000, ul. dr. Klukowskiego  3, 22-460  Szczebrzeszyn, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 68 23 520, e-mail biuro@zoz-szczebrzeszyn.pl, faks 84 68 23 523.
Adres strony internetowej (url): http://zoz-szczebrzeszyn.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-12, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-16, godzina: 11:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych