Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540171555-N-2019 z dnia 16-08-2019 r.
Nowy Targ:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 579101-N-2019
Data: 29/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Nowy Targ, Krajowy numer identyfikacyjny 52395600000000, ul. ul. Krzywa  1, 34-400  Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 244, e-mail krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl, faks 182 662 312.
Adres strony internetowej (url): www.nowytarg.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją p.n.: „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich. 2. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim został określony: 1/ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę rozbudowę i nadbudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. 2/ dokumentacji projektowej wykonanej przez: Pana Jarosława Głoska PA&B Pracownia Architektoniczna ul. Krecia 7 91-510 Łódź, 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacja projektowa znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/216826 4. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót: realizacji zadania zgodnie z wymaganiami zamawiającego, w tym zgodnie z dokumentacją projektową przy zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów i technologii, rozliczenia robót na bazie postanowień umownych oraz wykonania robót w terminie ustalonym w umowie. 5. Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót związanych z realizacją w/w zadania od wprowadzenia na plac budowy wykonawcy robót po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach do dnia odbioru końcowego robót budowlanych (planowany termin zakończenia robót budowlanych 31 marca 2021r.). Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonawcy robót (7 lat). 6. Wykonanie usługi wymaga zabezpieczenia osób do pełnienia funkcji inspektora nadzoru posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w następujących specjalnościach: 1/ konstrukcyjno-budowlanej, 2/ inżynieryjnej drogowej, 3/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 4/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 5/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. oraz dysponowanie osobą/ osobami do sprawowania nadzoru nad dostawą i montażem wyposażenia multimedialnego, systemu nagłośnienia, technologii teatralnej, oświetlenia scenicznego, oraz elementów wyposażenia akustycznego. 7. Zamawiający w porozumieniu z wykonawcą w umowie o wykonanie usługi wyznaczy spośród inspektorów nadzoru koordynatora nadzoru inwestorskiego (preferowany inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej). 8. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. 25, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ), egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych ich realizacji zgodnie z dokumentacją projektową. 9. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do: 1/ wykonywania czynności nadzoru zgodnie z : a) Prawem budowlanym, b) Prawem zamówień publicznych, c) umową, sztuką budowlaną i innymi obowiązującymi przepisami prawa, 2/ pobytu na budowie w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych robót, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, każdy pobyt na budowie w czasie prowadzonych robót ma być potwierdzony wpisem ustaleń do dziennika budowy. Dodatkowo inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do przybycia na budowę na wezwanie zamawiającego w razie zaistniałej potrzeby w terminie 24 godz. od telefonicznego powiadomienia. Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku przekroczenia terminu godzin stawienia się na wezwanie telefoniczne, 3/ w razie konieczności codziennego telefonicznego kontaktu z zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji, 4/ kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, wstrzymania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową o wykonawstwo, bezwzględnie obowiązującymi przepisami w tym BHP, p.poż. oraz sztuką budowlaną, 5/ udzielania wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji, 6/ wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, 7/ organizacji oraz przewodniczenia naradom technicznym dotyczącym między innymi postępu robót, sporządzanie na bieżąco protokołu z narad i przekazywanie oryginału zamawiającemu i jego kopii pozostałym uczestnikom narad, 8/ monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na terenie budowy, 9/ dopuszczania materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie z projektem lub równoważnych (po jednoczesnym zaakceptowaniu materiałów równoważnych przez projektantów i zamawiającego), 10/ zatwierdzania receptur i technologii wykonania proponowanych przez wykonawcę robót, 11/ zgłaszania projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub zamawiającego do rozwiązań projektowych i dokonywanie z projektantem stosownych uzgodnień lub wyjaśnień przy równoczesnym informowaniu zamawiającego i jego udziale w podejmowanych ustaleniach, 12/ wnioskowania o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta i zamawiającego na te zmiany z zachowaniem zasady nie wykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 13/ informowania zamawiającego i uzyskanie jego akceptacji w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu inwestycji, 14/ żądania od wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt wykonawcy robót, 15/ w razie konieczności określenia zakresu wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów oraz niezbędnych ekspertyz i pomiarów przez niezależnego inspektora, bądź firmę, 16/ zatwierdzania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków wykonawczych warsztatowych sporządzanych przez wykonawcę robót, 17/ weryfikowania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków powykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót, 18/ kontrolowania wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, 19/ poświadczania usunięcia przez wykonawcę robót stwierdzonych wad, 20/ przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót przez sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót, w oparciu o kosztorys ofertowy i harmonogram robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów, wymaganych do odbioru w tym kosztorysów powykonawczych, uczestnictwo w odbiorach robót i uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego, 21/ poświadczenia terminu zakończenia robót, 22/ zweryfikowania operatu kolaudacyjnego pod kątem jego kompletności i prawidłowości, 23/ rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania przez jakąkolwiek ze stron, 24/ wystawiania wszelkich dokumentów niezbędnych podczas realizacji inwestycji i wymaganych przez zamawiającego, 25/ udziału w rozwiązywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji, 26/ udzielania w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania wykonawcy robót, 27/ wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy, 28/ zaopiniowanie propozycji wykonawcy robót odnośnie zmiany kierownika budowy na inną osobę niż wskazana w ofercie wykonawcy, 29/ wspierania zamawiającego w negocjacjach dotyczących roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania, 30/ zapoznania się z umową o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Monitorowania, przestrzegania zobowiązań zamawiającego w nich zawartych dotyczących realizacji i rozliczenia robót budowlanych, 31/ określenia zakresu usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 32/ wnioskowania do zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego, 33/ poniesienia wszelkich niezbędnych kosztów w celu realizacji nadzoru inwestorskiego wynikających z umowy, 34/ uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek. 10. Inspektorowi nadzoru nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw zamawiającego. 11 Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą, to inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego, który podejmuje decyzje co do zlecenia tych robót wykonawcy. 12. Inspektorowi nadzoru nie wolno wydawać wykonawcy robót poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych nie objętych umową o roboty budowlane. 13. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z inspektorem nadzoru celem umożliwienia mu należytego wywiązania się z powierzonych czynności, a w szczególności udzielać mu informacji i wyjaśnień oraz udostępniać potrzebne dokumenty. 14. W dniu podpisania umowy zamawiający przekaże inspektorowi nadzoru dokumentację projektową na podstawie protokołu przekazania potwierdzonego przez obie strony. 15. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 16. Zamawiający nie przewiduje możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia z powodu nieprecyzyjnej wyceny zamówienia przez wykonawcę. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 17. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonany nadzór będzie następować sukcesywnie po złożeniu w siedzibie zamawiającego faktur wystawionych przez wykonawcę oraz na podstawie protokołów odbioru czynności nadzoru inwestorskiego podpisanych przez obie strony, w wysokości proporcjonalnej do wartości zrealizowanych i odebranych robót w stosunku do ich całkowitej wartości określonej w umowie z wykonawcą robót budowlanych. 18. Wykonawca w tym inspektor nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących dodatkowe skutki finansowe dla zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją p.n.: „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich. 2. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim został określony: 1/ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę rozbudowę i nadbudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. 2/ dokumentacji projektowej wykonanej przez: Pana Jarosława Głoska PA&B Pracownia Architektoniczna ul. Krecia 7 91-510 Łódź, 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacja projektowa znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/216826 4. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót: realizacji zadania zgodnie z wymaganiami zamawiającego, w tym zgodnie z dokumentacją projektową przy zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów i technologii, rozliczenia robót na bazie postanowień umownych oraz wykonania robót w terminie ustalonym w umowie. 5. Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót związanych z realizacją w/w zadania od wprowadzenia na plac budowy wykonawcy robót po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach do dnia odbioru końcowego robót budowlanych (planowany termin zakończenia robót budowlanych 31 marca 2021r.). Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonawcy robót (7 lat). 6. Wykonanie usługi wymaga zabezpieczenia osób do pełnienia funkcji inspektora nadzoru posiadających wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, lub kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w następujących specjalnościach: 1/ konstrukcyjno-budowlanej 2/ inżynieryjno-drogowej 3/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 4/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 5/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz dysponowania osobą/osobami do sprawowania nadzoru nad dostawą i montażem wyposażenia multimedialnego, systemu nagłośnienia, technologii teatralnej, oświetlenia scenicznego oraz elementów wyposażenia akustycznego. 7. Zamawiający w porozumieniu z wykonawcą w umowie o wykonanie usługi wyznaczy spośród inspektorów nadzoru koordynatora nadzoru inwestorskiego (preferowany inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej). 8. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. 25, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ), egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych ich realizacji zgodnie z dokumentacją projektową. 9. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do: 1/ wykonywania czynności nadzoru zgodnie z : a) Prawem budowlanym, b) Prawem zamówień publicznych, c) umową, sztuką budowlaną i innymi obowiązującymi przepisami prawa, 2/ pobytu na budowie w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych robót, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, każdy pobyt na budowie w czasie prowadzonych robót ma być potwierdzony wpisem ustaleń do dziennika budowy. Dodatkowo inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do przybycia na budowę na wezwanie zamawiającego w razie zaistniałej potrzeby w terminie 24 godz. od telefonicznego powiadomienia. Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku przekroczenia terminu godzin stawienia się na wezwanie telefoniczne, 3/ w razie konieczności codziennego telefonicznego kontaktu z zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji, 4/ kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, wstrzymania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową o wykonawstwo, bezwzględnie obowiązującymi przepisami w tym BHP, p.poż. oraz sztuką budowlaną, 5/ udzielania wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji, 6/ wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, 7/ organizacji oraz przewodniczenia naradom technicznym dotyczącym między innymi postępu robót, sporządzanie na bieżąco protokołu z narad i przekazywanie oryginału zamawiającemu i jego kopii pozostałym uczestnikom narad, 8/ monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na terenie budowy, 9/ dopuszczania materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie z projektem lub równoważnych (po jednoczesnym zaakceptowaniu materiałów równoważnych przez projektantów i zamawiającego), 10/ zatwierdzania receptur i technologii wykonania proponowanych przez wykonawcę robót, 11/ zgłaszania projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub zamawiającego do rozwiązań projektowych i dokonywanie z projektantem stosownych uzgodnień lub wyjaśnień przy równoczesnym informowaniu zamawiającego i jego udziale w podejmowanych ustaleniach, 12/ wnioskowania o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta i zamawiającego na te zmiany z zachowaniem zasady nie wykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 13/ informowania zamawiającego i uzyskanie jego akceptacji w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu inwestycji, 14/ żądania od wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt wykonawcy robót, 15/ w razie konieczności określenia zakresu wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów oraz niezbędnych ekspertyz i pomiarów przez niezależnego inspektora, bądź firmę, 16/ zatwierdzania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków wykonawczych warsztatowych sporządzanych przez wykonawcę robót, 17/ weryfikowania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków powykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót, 18/ kontrolowania wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, 19/ poświadczania usunięcia przez wykonawcę robót stwierdzonych wad, 20/ przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót przez sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót, w oparciu o kosztorys ofertowy i harmonogram robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów, wymaganych do odbioru w tym kosztorysów powykonawczych, uczestnictwo w odbiorach robót i uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego, 21/ poświadczenia terminu zakończenia robót, 22/ zweryfikowania operatu kolaudacyjnego pod kątem jego kompletności i prawidłowości, 23/ rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania przez jakąkolwiek ze stron, 24/ wystawiania wszelkich dokumentów niezbędnych podczas realizacji inwestycji i wymaganych przez zamawiającego, 25/ udziału w rozwiązywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji, 26/ udzielania w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania wykonawcy robót, 27/ wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy, 28/ zaopiniowanie propozycji wykonawcy robót odnośnie zmiany kierownika budowy na inną osobę niż wskazana w ofercie wykonawcy, 29/ wspierania zamawiającego w negocjacjach dotyczących roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania, 30/ zapoznania się z umową o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Monitorowania, przestrzegania zobowiązań zamawiającego w nich zawartych dotyczących realizacji i rozliczenia robót budowlanych, 31/ określenia zakresu usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 32/ wnioskowania do zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego, 33/ poniesienia wszelkich niezbędnych kosztów w celu realizacji nadzoru inwestorskiego wynikających z umowy, 34/ uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek. 10. Inspektorowi nadzoru nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw zamawiającego. 11 Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą, to inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego, który podejmuje decyzje co do zlecenia tych robót wykonawcy. 12. Inspektorowi nadzoru nie wolno wydawać wykonawcy robót poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych nie objętych umową o roboty budowlane. 13. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z inspektorem nadzoru celem umożliwienia mu należytego wywiązania się z powierzonych czynności, a w szczególności udzielać mu informacji i wyjaśnień oraz udostępniać potrzebne dokumenty. 14. W dniu podpisania umowy zamawiający przekaże inspektorowi nadzoru dokumentację projektową na podstawie protokołu przekazania potwierdzonego przez obie strony. 15. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 16. Zamawiający nie przewiduje możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia z powodu nieprecyzyjnej wyceny zamówienia przez wykonawcę. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 17. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonany nadzór będzie następować sukcesywnie po złożeniu w siedzibie zamawiającego faktur wystawionych przez wykonawcę oraz na podstawie protokołów odbioru czynności nadzoru inwestorskiego podpisanych przez obie strony, w wysokości proporcjonalnej do wartości zrealizowanych i odebranych robót w stosunku do ich całkowitej wartości określonej w umowie z wykonawcą robót budowlanych. 18. Wykonawca w tym inspektor nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących dodatkowe skutki finansowe dla zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-20, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-27, godzina: 09:30,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonanie usług związanych z nadzorowaniem robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 20 mln zł, w tym jednej o wartości powyżej 10 mln zł odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia lub podobnych na łączną kwotę co najmniej 20 mln zł oraz wykaże, że co najmniej dwie najważniejsze z tych usług zostały wykonane należycie. b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie przy realizacji niniejszego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. osobą/ osobami: ─ posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, ─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, ─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające powyższym uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonanie usług związanych z nadzorowaniem robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 20 mln zł, w tym jednej o wartości powyżej 10 mln zł odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia lub podobnych na łączną kwotę co najmniej 20 mln zł oraz wykaże, że co najmniej dwie najważniejsze z tych usług zostały wykonane należycie. b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie przy realizacji niniejszego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia lub kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. osobą/ osobami: ─ posiadającą wymagane wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, ─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, ─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych