Ogłoszenie nr 500206465-N-2018 z dnia 29-08-2018 r.
Świecie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 603700-N-2018
Data: 13/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Vistula-Park Świecie sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 9238615000000, ul. ul. Sienkiewicza  3, 86100   Świecie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 332 940, e-mail hala@halawswieciu.pl, faks 523 332 941.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 100 000 zł brutto; b) posiada aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) posiada aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Punkty a), b) i c) – oryginały zaświadczeń będą wymagane przed podpisaniem umowy z wybranym w drodze przetargu Wykonawcą.
W ogłoszeniu powinno być: warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 100 000 zł brutto; b) posiada aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) posiada aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Forma dokumentów: 1) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane są w oryginale – zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia, 2) dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” – zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia; 3) poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 4) poświadczenie „za zgodność z oryginałem” następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej; 5) poświadczenie „za zgodność z oryginałem” winno wskazywać ponad wszelką wątpliwość, że osoba(y) uprawniona(e) do reprezentacji Wykonawcy potwierdziła(y) całą treść kopii dokumentu(ów) (każdą stronę kopii dokumentu(ów) zawierającą treść), a nie tylko część tej treści (np. jedną stronę); 6) stosownie do art. 10a ust. 5 ustawy, Zamawiający wymaga, aby dokumenty składane przez Wykonawcę w formie elektronicznej, pod rygorem nieważności, były opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 7) jeśli Wykonawca zdecyduje się złożyć oświadczenia, o których mowa pkt. 1 i 7, w postaci elektronicznej to zobowiązany jest złożyć je wraz z ofertą zapisane na nośniku danych np. pendrive, płyta CD, DVD, itp.; 8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; 9) pełnomocnictwa – składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: a) wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim, w pełni sprawnym technicznie sprzętem do wykonania czynności składających się na przedmiot zamówienia, tj.: • jednotarczowa maszyna czyszcząca przeznaczona do gruntownego czyszczenia, wyposażona w uchwyt do padów, o mocy minimalnej 1.300 W; • maszyna myjąco-czyszcząca, wyposażona w uchwyt do padów, o mocy minimalnej 550W; • odkurzacz do pracy na sucho, o mocy minimalnej 1.000W; • odkurzacz do pracy na mokro ekstrakcyjny, do zbierania zabrudzeń podczas doczyszczania, o mocy minimalnej 1.000W, pozostający do wyłącznej dyspozycji Parku Wodnego w Świeciu; • wózki podręczne wielofunkcyjne, mopy akrylowe, mopy pojedyncze oraz inne niezbędne sprzęty do wykonywania przedmiotu umowy. Wykaz sprzętu oraz podstawę do jego dysponowania stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ b) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę zakresem odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. dotyczącą utrzymania czystości w budynkach krytej pływalni o powierzchni minimum 2000m2 i czasem trwania minimum 12 pełnych miesięcy. Warunkiem przystąpienia do wzięcia udziału w postępowaniu jest wykazanie przynajmniej jednej wykonanej usługi potwierdzonej referencjami, o której mowa w niniejszym punkcie, natomiast Zamawiający ustalił w kryteriach wyboru zawartych w rozdziale XVII SIWZ dodatkową punktację za przedłożenie większej liczby referencji dokumentujących doświadczenie Wykonawcy w sprzątaniu obiektów o podobnej charakterystyce. 4. Ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b Ustawy oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 Ustawy; b) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik.
W ogłoszeniu powinno być: a) wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim, w pełni sprawnym technicznie sprzętem do wykonania czynności składających się na przedmiot zamówienia, tj.: • jednotarczowa maszyna czyszcząca przeznaczona do gruntownego czyszczenia, wyposażona w uchwyt do padów, o mocy minimalnej 1.300 W; • maszyna myjąco-czyszcząca, wyposażona w uchwyt do padów, o mocy minimalnej 550W; • odkurzacz do pracy na sucho, o mocy minimalnej 1.000W; • odkurzacz do pracy na mokro ekstrakcyjny, do zbierania zabrudzeń podczas doczyszczania, o mocy minimalnej 1.000W, pozostający do wyłącznej dyspozycji Parku Wodnego w Świeciu; • wózki podręczne wielofunkcyjne, mopy akrylowe, mopy pojedyncze oraz inne niezbędne sprzęty do wykonywania przedmiotu umowy. Wykaz sprzętu oraz podstawę do jego dysponowania stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego SIWZ b) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę zakresem odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. usługę utrzymania czystości na obiekcie krytej pływalni o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 2000 m2 i czasem trwania nie mniejszym niż 12 pełnych miesięcy. Warunkiem przystąpienia do wzięcia udziału w postępowaniu jest wykazanie przynajmniej jednej wykonanej usługi potwierdzonej referencjami, o której mowa w niniejszym punkcie, natomiast Zamawiający ustalił w kryteriach wyboru zawartych w rozdziale XVII SIWZ dodatkową punktację za przedłożenie większej liczby referencji dokumentujących doświadczenie Wykonawcy w sprzątaniu obiektów o podobnej charakterystyce.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) gwarancji bankowej. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Toruniu 73 9486 0005 0027 3622 2000 0001 z dopiskiem Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektu Parku Wodnego w Świeciu”. Wykonawca powinien dołączyć do oferty kserokopię wniesienia wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu zostało wniesione w terminie, będzie decydowała data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 4. W innym przypadku wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy złożyć łącznie z ofertą. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, o którym mowa w pkt. 2.b) musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o który ch mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Toruniu 73 9486 0005 0027 3622 2000 0001 z dopiskiem Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektu Parku Wodnego w Świeciu”. Wykonawca powinien dołączyć do oferty kserokopię wniesienia wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu zostało wniesione w terminie, będzie decydowała data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 4. W innym przypadku wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy złożyć łącznie z ofertą. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, o którym mowa w pkt. 2.b) musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-09-03, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-09-05, godzina: 09:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych