Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540190171-N-2019 z dnia 10-09-2019 r.
Chorzelów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 593325-N-2019
Data: 04/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu, Krajowy numer identyfikacyjny 18028750700000, ul. Malinie  214, 39-331  Chorzelów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 743 750, e-mail zaz@tuszownarodowy.pl, faks 177 743 750.
Adres strony internetowej (url): www.gzaz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-12, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-09-18, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.6) Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu jest: Miejsce i termin otwarcia ofert: 1) miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego: Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu, Malinie 214, 39-331 Chorzelów, pok. nr 3; 2) termin otwarcia ofert: dnia 12.09.2019 r. godz. 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Miejsce i termin otwarcia ofert: 1) miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego: Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu, Malinie 214, 39-331 Chorzelów, pok. nr 3; 2) termin otwarcia ofert: dnia 18.09.2019 r. godz. 10:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych