Ogłoszenie nr 500050967-N-2017 z dnia 30.10.2017 r.
Rybnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 606401-N-2017
Data: 25/10/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: (…) e) zaopatrzenie się w sprzęt i w środki potrzebne do wykonania zadania - Wykonawca sam zaopatruje się w sprzęt i środki potrzebne do wykonania zamówienia, a wykorzystywane przez niego środki czystości muszą posiadać odpowiednie atesty higieniczne (…)
W ogłoszeniu powinno być: (…) e) zaopatrzenie się w sprzęt i w środki potrzebne do wykonania zadania - Wykonawca sam zaopatruje się w sprzęt i środki potrzebne do wykonania zamówienia, a wykorzystywane przez niego środki czystości mają posiadać kartę charakterystyki, a preparaty będące kosmetykami mają posiadać zgłoszenie produktów kosmetycznych Komisji drogą elektroniczną za pośrednictwem CPNP (…)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-11-02, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-11-03, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych