Ogłoszenie nr 500013749-N-2017 z dnia 16.08.2017 r.
Sanniki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 562671-N-2017
Data: 03.08.2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Krajowy numer identyfikacyjny 14032913100000, ul. ul. Warszawska  142, 09540   Sanniki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 268 11 08, e-mail m.patrowicz.sanniki@op.pl, faks 24 268 11 08.
Adres strony internetowej (url): http://www.ecasanniki.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2.
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50.000,00 zł. 2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 17 sierpnia 2017r., o godz. 12:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 3. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 4. Wadium może być wnoszone: 4.1. w pieniądzu 4.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 4.3. w gwarancjach bankowych, 4.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 4.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. o numerze: 95 1020 1026 0000 1202 0232 2758 Na przelewie należy umieścić adnotację: „Wadium, Znak sprawy: ECA.2600.4.2017”. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego, a nie data wydania dyspozycji przelewu. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie określonej w ust. 4 pkt 2-5, z uwagi na obowiązek zwrotu przez Zamawiającego wadium oraz przechowywania ofert w sposób gwarantujący ich nienaruszalność, Wykonawca powinien złożyć dokument gwarancji/poręczenia w dwóch formach: • oryginału, który nie będzie w sposób trwały związany z oferta, np. w dodatkowej kopercie, • kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, którą można w sposób trwały związać z ofertą. 8. Dokument wadium wniesiony w formach określonych w ust. 4 pkt 2-5 musi zawierać następujące elementy: a) wskazanie podmiotu wystawiającego poręczenie lub gwarancję (gwarant), podmiotu zlecającego ustanowienie poręczenia/gwarancji (Wykonawca) i beneficjenta poręczenia/gwarancji, b) określenie nazwy zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja, c) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia beneficjentowi kwoty poręczenia/gwarancji -Gwarant musi oświadczyć, Że zapłaci beneficjentowi kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, d) określenie kwoty poręczenia/gwarancji-wadium nie może być mniejsze niż określone w ust. 4, e) określenie terminu ważności poręczenia/gwarancji - musi obejmować okres począwszy od upływu obowiązującego terminu składania ofert, aż do upływu ostatniego dnia terminu związania ofertą. f) bezwarunkowość dysponowania poręczeniem/gwarancją - poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia/gwarancji na konto wskazane przez beneficjenta, na pierwsze żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że kwota jest mu należna z powodu zaistnienia okoliczności określonych w art.46 ust. 4a i 5 Pzp, g) nieodwołalność poręczenia/gwarancji - Gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia/gwarancji, h) określenie prawa i miejsca rozstrzygania sporów dotyczących poręczenia/gwarancji -wszelkie spory dotyczące poręczenia/gwarancji rozstrzygane będą w oparciu o prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i) określenie miejsca wykonalności praw z poręczenia/gwarancji- prawa z poręczenia/gwarancji muszą być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Poręczenie/gwarancja o treści niezgodnej z postanowieniami ust. 8 lub zawierająca postanowienia ograniczające odpowiedzialność Gwaranta wobec Beneficjenta jest równoznaczne z nie wniesieniem wadium i skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1- 4 Pzp. 11. W przypadku gwarancji bankowej niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank (oświadczenie), zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe. 12. W przypadku gwarancji ubezpieczeniowej niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez firmę ubezpieczeniową (oświadczenie), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 13. W przypadku poręczenia niezbędnym jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela. 14. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium dołączyć do oferty.
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50.000,00 zł. 2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 1 września 2017 r., o godz. 10:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 3. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 4. Wadium może być wnoszone: 4.1. w pieniądzu, 4.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 4.3. w gwarancjach bankowych, 4.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 4.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. o numerze: 95 1020 1026 0000 1202 0232 2758 Na przelewie należy umieścić adnotację: „Wadium, Znak sprawy: ECA.2600.4.2017”. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego, a nie data wydania dyspozycji przelewu. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie określonej w ust. 4 pkt 2-5, z uwagi na obowiązek zwrotu przez Zamawiającego wadium oraz przechowywania ofert w sposób gwarantujący ich nienaruszalność, Wykonawca powinien złożyć dokument gwarancji/poręczenia w dwóch formach: • oryginału, który nie będzie w sposób trwały związany z oferta, np. w dodatkowej kopercie, • kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, którą można w sposób trwały związać z ofertą. 8. Dokument wadium wniesiony w formach określonych w ust. 4 pkt 2-5 musi zawierać następujące elementy: a) wskazanie podmiotu wystawiającego poręczenie lub gwarancję (gwarant), podmiotu zlecającego ustanowienie poręczenia/gwarancji (Wykonawca) i beneficjenta poręczenia/gwarancji, b) określenie nazwy zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja, c) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia beneficjentowi kwoty poręczenia/gwarancji -Gwarant musi oświadczyć, Że zapłaci beneficjentowi kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, d) określenie kwoty poręczenia/gwarancji-wadium nie może być mniejsze niż określone w ust. 4, e) określenie terminu ważności poręczenia/gwarancji - musi obejmować okres począwszy od upływu obowiązującego terminu składania ofert, aż do upływu ostatniego dnia terminu związania ofertą. f) bezwarunkowość dysponowania poręczeniem/gwarancją - poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia/gwarancji na konto wskazane przez beneficjenta, na pierwsze żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że kwota jest mu należna z powodu zaistnienia okoliczności określonych w art.46 ust. 4a i 5 Pzp, g) nieodwołalność poręczenia/gwarancji - Gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia/gwarancji, h) określenie prawa i miejsca rozstrzygania sporów dotyczących poręczenia/gwarancji -wszelkie spory dotyczące poręczenia/gwarancji rozstrzygane będą w oparciu o prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i) określenie miejsca wykonalności praw z poręczenia/gwarancji- prawa z poręczenia/gwarancji muszą być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Poręczenie/gwarancja o treści niezgodnej z postanowieniami ust. 8 lub zawierająca postanowienia ograniczające odpowiedzialność Gwaranta wobec Beneficjenta jest równoznaczne z nie wniesieniem wadium i skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1- 4 Pzp. 11. W przypadku gwarancji bankowej niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank (oświadczenie), zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe. 12. W przypadku gwarancji ubezpieczeniowej niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez firmę ubezpieczeniową (oświadczenie), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 13. W przypadku poręczenia niezbędnym jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela. 14. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium dołączyć do oferty.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-17, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-01, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych