Ogłoszenie nr 540002222-N-2019 z dnia 07.01.2019 r.
Pałecznica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500569-N-2019
Data: 03/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pałecznica, Krajowy numer identyfikacyjny 29000722400000, ul. ul. św. Jakuba  11, 32109   Pałecznica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-41 3848037, e-mail kielarm@poczta.onet.pl, faks 0-41 3848107.
Adres strony internetowej (url): www.interbroker.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.malopolska.pl/ugpalecznica
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-11, godzina: 12:15
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-15, godzina: 12:15

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych