Ogłoszenie nr 540223708-N-2020 z dnia 10.11.2020 r.
Leżajsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 605414-N-2020
Data: 04/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, Krajowy numer identyfikacyjny 30665000000000, ul. ul. Leśna  22, 37-300  Leżajsk, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 240 47 23, e-mail zamowienia@spzoz-lezajsk.pl, faks 17 240 47 23.
Adres strony internetowej (url): www.spzoz-lezajsk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-13, godzina: 08:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-17, godzina: 09:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I
Punkt: Część nr 9
W ogłoszeniu jest: Część nr: 9 Nazwa: Część nr 9 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Respirator Base mini II 10475 Weinmann 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 100,00
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający odstępuje od prowadzenia postępowania w części nr 9.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych