Ogłoszenie nr 500085572-N-2018 z dnia 18-04-2018 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 544293-N-2018
Data: 12/04/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Białostocki Teatr Lalek, Krajowy numer identyfikacyjny 27899400000, ul. ul. Kalinowskiego  1, 15875   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 425 031, e-mail sgarustowicz@btl.bialystok.pl, faks 857 425 031.
Adres strony internetowej (url): www.btl.bialystok.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SEKCJA IV: PROCEDURA
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-20, godzina: 08:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-27, godzina: 08:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych