Ogłoszenie nr 540069247-N-2020 z dnia 22.04.2020 r.
Rudniki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 529414-N-2020
Data: 06/04/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Rudniki, Krajowy numer identyfikacyjny 15139858600000, ul. Wojska Polskiego  12A, 46-325  Rudniki, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 35-95-072, e-mail przetargi@rudniki.pl, faks 343 595 013.
Adres strony internetowej (url): www.rudniki.pl; www.bip.rudniki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworznie Bankowym i wodociągu w Słowikowie 1.Przedmiotem zamówienia jest: zadanie nr 1 – Budowa sieci wodociągowej PE Φ 90 mm długości 706 m w miejscowości Słowików wraz z hydrantami i zasuwami zadanie nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Φ 50 ÷ 75 mm długości 1 947 m wraz z przyłączami i przydomowymi pompowniami ścieków – 41 kpl. w Jaworznie Bankowym. CZĘŚĆ I zamówienia - Zadanie nr 1 pod nazwą : Budowa sieci wodociągowej PE Φ 90 mm długości 706 m w miejscowości Słowików wraz z hydrantami i zasuwami Sieć wodociągowa w m. Słowików na odcinku W6-Hp3 wykonać z rur ciśnieniowych PEHD Φ 90 x 5,4 mm – PE100 RC PN 10 SDR 17, L=705,61 m o połączeniu zgrzewanym doczołowo lub elektrooporowo. Uzbrojeniem sieci wodociągowej jest armatura potrzebna do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji sieci: • Zasuwa odcinająca DN80 z obudową i skrzynką żeliwną – 3 kpl. • Hydrant podziemny DN80 z zasuwą DN80 odcinającą - 3 kpl. Na sieci wodociągowej zaznaczono odejścia przyłączy wodociągowych tzw. sięgacze do granicy działki nr 307 ( droga) z rur polietylenowych PEHD 100 Φ 40 x 3,7 mm, PN16, SDR 11, L= 7,0 m. Włączenie do sieci wodociągowej należy wykonać poprzez zamontowanie odgałęzienia siodłowego z nawiertką Dz 90/40 mm – 5 kpl. Odcięcie dopływu wody do posesji wykonać z pomocą zasuwy Dn 40 mm z króćcami PE 100 SDR 11 – 5 kpl. Przewody sieci wodociągowej należy układać metodą bezwykopową tzw. przewiertami sterowanymi. W miejscach załamania sieci oraz w miejscach montażu węzłów należy montować betonowe bloki oporowe. Przyjęto wykopy otwarte pod gniazda monterskie na sieci, przy węzłach hydrantowych oraz sięgaczach przyłączeniowych. Zagłębienie sieci wodociągowej ok. 1,5 m Zakres robót podstawowych: Wyszczególnienie Jedn. Ilość Sieć wodociągowa , w tym : Rurociągi PE  90 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 705,61 Zasuwa odcinająca DN80 z obudową i skrzynką żeliwną kpl. 3 Hydrant podziemny DN80 z zasuwą DN80 odcinającą kpl. 3 Odejścia przyłączy wodociągowych do granicy działki drogowej Φ 40 mm m 7,0 Zasuwa Dn 40 mm z króćcami PE 100 SDR 11 kpl. 5 CZĘŚĆ II - Zadanie nr 2 p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Φ 50 ÷ 75 mm długości 1 947 m wraz z przyłączami i przydomowymi pompowniami ścieków – 41 kpl. w Jaworznie Bankowym. Ścieki z poszczególnych gospodarstw domowych dopływać będą grawitacyjnie do przydomowych pompowni zlokalizowanych na każdej posesji. Pompownie przydomowe dopływające ścieki przetłaczać będą do rurociągów zbiorczych i dalej rurociągiem tranzytowym do istn. oczyszczalni ścieków w Rudnikach. Dla budynków jednorodzinnych projektuje się zamontować pompownie przydomowe z tworzywa sztucznego (PE) o średnicy Φ 800 mm. W komorze pompowni o głębokości 2,5 m zamontowana będzie jedna pompa wyporowa z rozdrabniarką o wyd. Q = 0,7 l/s i mocy 1,1 kW. Szafkę sterowniczą pompowni przydomowej wyposażyć dodatkowo w: - zabezpieczenie pompy przed dłuższą pracą przez zawór bezpieczeństwa - wyłącznik czasowy, - opcję pracy synchronicznej - poprzez zabudowę układu sterującego opartego o zegar z odbiornikiem sygnału wzorca atomowego DCF dla 10 kpl. pompowni pracujących na rurociągu Ø75 PE. Rurociągi tłoczne ścieków wykonać z rur PE100RC, SDR 17, PN 1,0 MPa,  4075 mm (rury do przewiertów horyzontalnych). Połączenia rurociągów za pomocą kształtek elektrooporowych PE100, PN10 lub za pomocą zgrzewów doczołowych przy wykonywaniu przewiertów sterowanych. Na rurociągu zbiorczym zamontować zasuwę odcinającą Dn65. W najwyższym punkcie sieci na rurociągu Ø75PE zabudować studzienkę odpowietrzającą Ø1200 bet. z odpowietrznikiem Dn50 i zasuwami odcinającymi. Połączenia kołnierzowe powinny być wykonane przy użyciu śrub nierdzewnych. Rurociągi tłoczne ścieków układać na głębokości 1,4÷2,0 m p.p.t. Głębokość posadowienia rurociągów na poszczególnych odcinkach uzależniona jest od faktycznego posadowienia istn. uzbrojenia podziemnego. Rurociągi tłoczne ścieków w całości układać bezwykopowo metodą sterowanego przewiertu horyzontalnego. Przewiert sterowany dla danej średnicy rurociągu wykonywany będzie odcinkami o długości do 200 mb. Po ułożeniu metodą przewiertu sterowanego odcinka rurociągu, wykonywane będą odkrywki w miejscach planowanego montażu kształtek (odgałęzień siodłowych dla przyłączy, zasuw itp.). Przejścia poprzeczne pod drogą krajową wykonane zostaną metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego w rurach osłonowych. Zakres robót podstawowych: Wyszczególnienie Jedn. Ilość Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa , w tym : m 1 947 - rurociągi ciśnieniowe PE  75 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 1 385 - rurociągi ciśnieniowe PE  63 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 480 - rurociągi ciśnieniowe PE  50 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 82 Studzienka rewizyjna bet.  1200 mm z odpowietrznikiem Dn50 i 2 zasuwami nożowymi Dn 65 mm kpl. 1 Zasuwa kanaliz. żel. kołnierz. dn 65 mm z obudową i skrzynką uliczną kpl. 1 Przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe, w tym : szt. 41 - przyłącza kanaliz.ciśn. PE  40 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 775 - pompownie przydomowe ścieków zamontowane w podziemnej komorze z PE  800 mm wraz z zasilaniem energetycznym kpl. 41 Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia. 2. Opis wymagań Zamawiającego Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp oraz posiadać będzie niezbędne certyfikaty, normy lub aprobaty oraz będzie zgodny z normami obowiązującymi dla obiektów publicznych. 3. Szczegółowy zakres robót w tym m. in. opis ogólny przedmiotu zamówienia, charakterystyczne parametry inwestycji, opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, warunki wykonania i odbioru prac projektowych, warunki wykonania i odbioru robót budowlanych oraz rysunki określone zostały w dokumentacji projektowej. 4.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 .), Zamawiający dopuszcza oferowanie za zgodą autora dokumentacji materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 5.W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentach przetargowych, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ww. ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. Przedstawione dokumenty będą podlegały ocenie autora dokumentacji, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. Na etapie realizacji umowy ( w czasie trwania budowy) zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie. 6.Wykonawca zamówienia we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiającym i właścicielem danego terenu zorganizuje plac i zaplecze budowy. 7.Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną w tym dokumentację powykonawczą. 8.Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp ( dotyczy zadania 1 i 2) 9.Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: osoby wykonujące roboty ziemne, montażowe, elektryczne, obsługi urządzeń i maszyn budowlanych, zwane dalej „pracownikami”, w okresie realizacji niniejszej umowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)- )– szczegółowo opisany w pkt 23 SIWZ. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami ( dotyczy zadania 1 i zadania 2) 10.Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 –letniej gwarancji na wykonane roboty. ( okres gwarancji podlega ocenie). Uwagi: 1. Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie inwestycji. 2. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku nie otrzymania dofinansowania inwestycji w ramach: Budowy kanalizacji sanitarnej w Jaworznie Bankowym i wodociągu w Słowikowie.
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworznie Bankowym i wodociągu w Słowikowie 1.Przedmiotem zamówienia jest: zadanie nr 1 – Budowa sieci wodociągowej PE Φ 90 mm długości 706 m w miejscowości Słowików wraz z hydrantami i zasuwami zadanie nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Φ 50 ÷ 75 mm długości 1 947 m wraz z przyłączami i przydomowymi pompowniami ścieków – 41 kpl. w Jaworznie Bankowym. CZĘŚĆ I zamówienia - Zadanie nr 1 pod nazwą : Budowa sieci wodociągowej PE Φ 90 mm długości 706 m w miejscowości Słowików wraz z hydrantami i zasuwami Sieć wodociągowa w m. Słowików na odcinku W6-Hp3 wykonać z rur ciśnieniowych PEHD Φ 90 x 5,4 mm – PE100 RC PN 10 SDR 17, L=705,61 m o połączeniu zgrzewanym doczołowo lub elektrooporowo. Uzbrojeniem sieci wodociągowej jest armatura potrzebna do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji sieci: • Zasuwa odcinająca DN80 z obudową i skrzynką żeliwną – 3 kpl. • Hydrant podziemny DN80 z zasuwą DN80 odcinającą - 3 kpl. Na sieci wodociągowej zaznaczono odejścia przyłączy wodociągowych tzw. sięgacze do granicy działki nr 307 ( droga) z rur polietylenowych PEHD 100 Φ 40 x 3,7 mm, PN16, SDR 11, L= 7,0 m. Włączenie do sieci wodociągowej należy wykonać poprzez zamontowanie odgałęzienia siodłowego z nawiertką Dz 90/40 mm – 5 kpl. Odcięcie dopływu wody do posesji wykonać z pomocą zasuwy Dn 40 mm z króćcami PE 100 SDR 11 – 5 kpl. Przewody sieci wodociągowej należy układać metodą bezwykopową tzw. przewiertami sterowanymi. W miejscach załamania sieci oraz w miejscach montażu węzłów należy montować betonowe bloki oporowe. Przyjęto wykopy otwarte pod gniazda monterskie na sieci, przy węzłach hydrantowych oraz sięgaczach przyłączeniowych. Zagłębienie sieci wodociągowej ok. 1,5 m Zakres robót podstawowych: Wyszczególnienie Jedn. Ilość Sieć wodociągowa , w tym : Rurociągi PE  90 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 705,61 Zasuwa odcinająca DN80 z obudową i skrzynką żeliwną kpl. 3 Hydrant podziemny DN80 z zasuwą DN80 odcinającą kpl. 3 Odejścia przyłączy wodociągowych do granicy działki drogowej Φ 40 mm m 7,0 Zasuwa Dn 40 mm z króćcami PE 100 SDR 11 kpl. 5 CZĘŚĆ II - Zadanie nr 2 p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Φ 50 ÷ 75 mm długości 1 947 m wraz z przyłączami i przydomowymi pompowniami ścieków – 41 kpl. w Jaworznie Bankowym. Ścieki z poszczególnych gospodarstw domowych dopływać będą grawitacyjnie do przydomowych pompowni zlokalizowanych na każdej posesji. Pompownie przydomowe dopływające ścieki przetłaczać będą do rurociągów zbiorczych i dalej rurociągiem tranzytowym do istn. oczyszczalni ścieków w Rudnikach. Dla budynków jednorodzinnych projektuje się zamontować pompownie przydomowe z tworzywa sztucznego (PE) o średnicy Φ 800 mm. W komorze pompowni o głębokości 2,5 m zamontowana będzie jedna pompa wyporowa z rozdrabniarką o wyd. Q = 0,7 l/s i mocy 1,1 kW. Szafkę sterowniczą pompowni przydomowej wyposażyć dodatkowo w: - zabezpieczenie pompy przed dłuższą pracą przez zawór bezpieczeństwa - wyłącznik czasowy, - opcję pracy synchronicznej - poprzez zabudowę układu sterującego opartego o zegar z odbiornikiem sygnału wzorca atomowego DCF dla 10 kpl. pompowni pracujących na rurociągu Ø75 PE. Rurociągi tłoczne ścieków wykonać z rur PE100RC, SDR 17, PN 1,0 MPa,  4075 mm (rury do przewiertów horyzontalnych). Połączenia rurociągów za pomocą kształtek elektrooporowych PE100, PN10 lub za pomocą zgrzewów doczołowych przy wykonywaniu przewiertów sterowanych. Na rurociągu zbiorczym zamontować zasuwę odcinającą Dn65. W najwyższym punkcie sieci na rurociągu Ø75PE zabudować studzienkę odpowietrzającą Ø1200 bet. z odpowietrznikiem Dn50 i zasuwami odcinającymi. Połączenia kołnierzowe powinny być wykonane przy użyciu śrub nierdzewnych. Rurociągi tłoczne ścieków układać na głębokości 1,4÷2,0 m p.p.t. Głębokość posadowienia rurociągów na poszczególnych odcinkach uzależniona jest od faktycznego posadowienia istn. uzbrojenia podziemnego. Rurociągi tłoczne ścieków w całości układać bezwykopowo metodą sterowanego przewiertu horyzontalnego. Przewiert sterowany dla danej średnicy rurociągu wykonywany będzie odcinkami o długości do 200 mb. Na przyłączach PE 40 bezpośrednio za ogrodzeniem zabudować zasuwy PN16 z żeliwa sferoidalnego obustronnie ze złączem ISO do rur PE wraz z obudową , skrzynką uliczną i oznakowaniem. Oznakowanie wykonać na tabliczka kach aluminiowych pomalowanych na brązowo z literą K. Skrzynka uliczna do zasuw przyłączeniowych korpus PA + pokrywa PP z literką K. Po ułożeniu metodą przewiertu sterowanego odcinka rurociągu, wykonywane będą odkrywki w miejscach planowanego montażu kształtek (odgałęzień siodłowych dla przyłączy, zasuw itp.). Przejścia poprzeczne pod drogą krajową wykonane zostaną metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego w rurach osłonowych. Zakres robót podstawowych: Wyszczególnienie Jedn. Ilość Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa , w tym : m 1 947 - rurociągi ciśnieniowe PE  75 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 1 385 - rurociągi ciśnieniowe PE  63 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 480 - rurociągi ciśnieniowe PE  50 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 82 Studzienka rewizyjna bet.  1200 mm z odpowietrznikiem Dn50 i 2 zasuwami nożowymi Dn 65 mm kpl. 1 Zasuwa kanaliz. żel. kołnierz. dn 65 mm z obudową i skrzynką uliczną kpl. 1 Przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe, w tym : szt. 41 - przyłącza kanaliz.ciśn. PE  40 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 775 - - zasuwy na przyłączach domowych PE40 z obudową, skrzynką uliczną i oznakowaniem szt. 41 - pompownie przydomowe ścieków zamontowane w podziemnej komorze z PE  800 mm wraz z zasilaniem energetycznym kpl. 41 Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia. 2. Opis wymagań Zamawiającego Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp oraz posiadać będzie niezbędne certyfikaty, normy lub aprobaty oraz będzie zgodny z normami obowiązującymi dla obiektów publicznych. 3. Szczegółowy zakres robót w tym m. in. opis ogólny przedmiotu zamówienia, charakterystyczne parametry inwestycji, opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, warunki wykonania i odbioru prac projektowych, warunki wykonania i odbioru robót budowlanych oraz rysunki określone zostały w dokumentacji projektowej. 4.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 .), Zamawiający dopuszcza oferowanie za zgodą autora dokumentacji materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 5.W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentach przetargowych, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ww. ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. Przedstawione dokumenty będą podlegały ocenie autora dokumentacji, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. Na etapie realizacji umowy ( w czasie trwania budowy) zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie. 6.Wykonawca zamówienia we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiającym i właścicielem danego terenu zorganizuje plac i zaplecze budowy. 7.Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną w tym dokumentację powykonawczą. 8.Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp ( dotyczy zadania 1 i 2) 9.Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: osoby wykonujące roboty ziemne, montażowe, elektryczne, obsługi urządzeń i maszyn budowlanych, zwane dalej „pracownikami”, w okresie realizacji niniejszej umowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)- )– szczegółowo opisany w pkt 23 SIWZ. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami ( dotyczy zadania 1 i zadania 2) 10.Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 –letniej gwarancji na wykonane roboty. ( okres gwarancji podlega ocenie). Uwagi: 1. Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie inwestycji. 2. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku nie otrzymania dofinansowania inwestycji w ramach: Budowy kanalizacji sanitarnej w Jaworznie Bankowym i wodociągu w Słowikowie.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych