Ogłoszenie nr 500145903-N-2018 z dnia 26.06.2018 r.
Zebrzydowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 577020-N
Data: 21/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Krajowy numer identyfikacyjny 24023691700000, ul. ul. Ks. A. Janusza  6, 43410   Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 693 654, e-mail gzwik@zebrzydowice.pl, faks 324 693 654.
Adres strony internetowej (url): www.gzwik.zebrzydowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: ----
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: -----
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie / w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył /: a/ co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej o długości minimum 1500 mb łącznie ze studniami oraz jedną renowację kanalizacji łącznie ze studniami o długości minimum 300 mb i utwardzeniem promieniami UV Uwaga nr 2: Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego. 2 Wykonawca musi wykazać dysponowanie / dysponuje lub będzie dysponował / osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a/ Kierownik budowy : - / 1 osoba / ma posiadać kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej , lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa / test jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm. / lub spełniająca warunki, o których mowa w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 1332 z późn. zm / tj. osoba, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniająca wymogi, o których mowa w art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2015 r o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa / „świadczenie usług transgranicznych” /

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- NIE
W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- TAK

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 09/07/2018 do godz. 09:45
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 11/07/2018 do godz. 09:45

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych