Ogłoszenie nr 540002860-N-2020 z dnia 08.01.2020 r.
Tczew:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 631317-N-2019
Data: 31/12/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Tczewski, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Piaskowa  2, 83-110  Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587 734 800, e-mail starostwo@powiat.tczew.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): przetargi.powiat.tczew.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3.
W ogłoszeniu jest: 4.4.1 wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 1) jedno zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczące budowy / przebudowy / termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) o kubaturze minimum 3.000,00 m3.
W ogłoszeniu powinno być: 4.4.1 wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 1) jedno zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczące budowy / przebudowy / termomodernizacji budynku, zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) o kubaturze minimum 3.000,00 m3.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: 1) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – potwierdzający realizację 1 (jednego) zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczącego budowy / przebudowy / termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) o kubaturze minimum 3.000,00 m3.
W ogłoszeniu powinno być: 1) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – potwierdzający realizację 1 (jednego) zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczącego budowy / przebudowy / termomodernizacji budynku, zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) o kubaturze minimum 3.000,00 m3.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-13, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-15, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych