Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540073016-N-2019 z dnia 12-04-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 535650-N-2019
Data: 12-04-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki, Krajowy numer identyfikacyjny 28931900000000, ul. ul. Chocimska  22, 00-791  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 849 78 51/53, e-mail m.maliszewska@gbl.waw.pl, faks 22 849 78 02.
Adres strony internetowej (url): nie
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
ogłoszenie nr 535650-N-2019 z dnia 2019-04-12
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych